Coalitieakkoord 2014-2018

 

Coalitieakkoord 2014-2018


Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Wonen
2.1 Woonvisie
2.2 Vitaal landelijk Boekel

3 Werken
3.1 Economie en werkgelegenheid
3.2 Landbouw

4 Leven
4.1 Sociaal domein en de transities
4.2 Sociale cohesie
4.3 Sociaal beleid
4.4 Educatie en ontwikkeling
4.5 Gemeentelijke accommodaties
4.6 (Leef)milieu
4.7 Veiligheid

5 Algemene zaken
5.1 Bestuursvisie en burgerparticipatie
5.2 Financiële huishouding, grondbeleid en vastgoed

6 Tot slot

 

1 Inleiding

De partijen Democratische Onafhankelijke Partij (D.O.P.), Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel (GVB.) en Boekels Welzijn (BW) hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om de komende raadsperiode wederom een coalitie te vormen. Samen presenteren we het coalitieprogramma 2014 - 2018.
In de vorige raadsperiode is het coalitieprogramma 2010 – 2014 uitgevoerd. Daarnaast hebben we ook uitvoering gegeven aan de opdracht om tot een reëel sluitende begroting 2013 te komen met de daarbij behorende ombuigingen. De beschreven ambities zijn realistisch gebleken. Met hetzelfde gezonde verstand kijken we vooruit naar de raadsperiode 2014 - 2018. Ook in deze periode moeten er ombuigingen worden gerealiseerd. In de vorige periode zijn deze ombuigingen grotendeels gerealiseerd middels goed financieel beleid en kostenbeheersing. Hierop kunnen we verder bouwen.
Echter, het is niet realistisch te veronderstellen dat de komende ombuigingen alleen via dezelfde aanpak te realiseren zijn. Daarnaast krijgt de gemeente een verzwaring van verantwoordelijkheden, door de transities in het sociale domein: Jeugdwet, AWBZ-Wmo en Participatiewet, met een openeindfinanciering.
Deze raadsperiode zal, meer dan de vorige, de gemeenteraad voor de keuze stellen: “Eigen verantwoordelijkheid met eigen draagkracht” versus “Solidariteit met verdeling van de lasten”. Het uitgangspunt: de genieter, gebruiker en/of vervuiler betaalt, zal nadrukkelijker afgezet gaan worden tegen de afweging om voor realisatie van de gemeenschappelijke doelen de lasten over iedereen te spreiden (solidariteit).
In dit coalitieakkoord staan geen concrete ombuigingsvoorstellen. Om tot verantwoorde afwegingen te komen willen we het beleid van diverse onderwerpen evalueren, herijken of toetsen en op basis van feiten, inzichten en financiële mogelijkheden, keuzes maken. De gemeenteraad zal op basis hiervan en inbreng van de inwoners de (financiële) waarde van diverse beleidsdoelen opnieuw moeten gaan bepalen.
De hierna benoemde beleidsdoelen, wonen, werken en leven, komen voort uit de strategische (toekomst)visie van de gemeente Boekel. Daarnaast wordt in de paragraaf ‘Algemene zaken’ aandacht besteed aan bestuursvisie en burgerparticipatie, de financiële huishouding, grondbeleid en vastgoed. Het college zal vervolgens de beleidsdoelen programmatisch verder uitwerken in een collegeprogramma.

2 Wonen

2.1 Woonvisie
1. Flexibel bouwen gerelateerd aan de woonvisie en de marktontwikkelingen met bijbehorende typen woningen. Bouwen naar behoefte voor verschillende doelgroepen. Initiatieven ondersteunen voor nieuwbouw op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en/of Mede Particulier Opdrachtgeverschap (MPO) en clusterwoonvormen (met zorg).
2. Stimuleren van duurzaam bouwen.
3. Woningen bouwen die geschikt zijn voor meerdere huishoudtypen (gezinsverdunning) en woonstijlen zoals levensfasebestendig bouwen.
4. Woon- en leefklimaat in de wijken versterken met aandacht voor groen- en speelvoorzieningen.
5. Realisatie van voldoende sociale huurwoningen en hierover prestatieafspraken maken met Peelrandwonen.

2.2 Vitaal landelijk Boekel
1. Bestemmingsplan buitengebied herzien waarbij de structuurvisie en beleidsvisie Vitaal buitengebied Boekel integraal worden opgenomen.
2. Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten versterken.
3. Kansrijke initiatieven stimuleren.
4. Toeristische en recreatieve ontwikkelingen stimuleren en versterken.

3 Werken

3.1 Economie en werkgelegenheid
1. Zorgdragen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (startende) ondernemers.
2. Doorontwikkeling bedrijventerreinen De Vlonder, Kraaijendonk en De Driedaagse.
3. Versterken centrum Boekel als boodschappendorp; van visie naar uitvoering.
4. Herijken standplaatsenbeleid.
5. Boekel moet aangesloten blijven op het provinciaal gebiedsontsluitende wegennet waarbij de leefbaarheid en verkeersveiligheid worden verbeterd. Boekel mag geen eiland worden. Het centrum en bedrijventerrein De Vlonder moeten beter ontsloten worden. Het vastgestelde randwegtracé voldoet hier aan.
6. Regionaal en lokaal blijven inzetten voor een goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer dan wel alternatieven hiervoor opzetten.

3.2 Landbouw
1. Invulling geven aan duurzame landbouw en veehouderij met economisch perspectief en maatschappelijk draagvlak zoals vastgesteld in de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Boekel, waarbij innovatie en transitie ruimte krijgen.
2. Uitwerken van provinciale richtlijnen Verordening Ruimte 2014 (VR2014) en Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) en dit verankeren in het bestemmingsplan buitengebied.
3. Uitgangspunt bij ontwikkeling is dat gezondheid voor en mens en dier (One Health) is geborgd.
4. Actief stoppers- c.q. saneringsbeleid opstellen met perspectief voor nieuwe economische ontwikkelingen.

4 Leven

4.1 Sociaal domein en de transities
1. Waar nodig versterken en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
2. Toegankelijk wijkteam opzetten dat bestaat uit deskundige professionals die in staat zijn om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en samen met de burger tot een passend ondersteuningsarrangement komen.
3. Toegang tot (gespecialiseerde) zorg blijft gewaarborgd waarbij afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte opgeschaald of afgebouwd wordt.
4. Integraliteit tussen de transities, in het sociale domein: Jeugdwet, AWBZ-Wmo en Participatiewet, nastreven, waarbij multidisciplinair wordt samengewerkt en gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Hierbij staat het uitgangspunt ‘één gezin, één plan en één regisseur’, voor alle typen ondersteuningsvragen, centraal.
5. Steunpunten blijven ondersteunen om de zorguitvoerende taak op de overgang van de 0-de naar de 1-ste lijn te versterken. Lichte zorg met minimale professionele ondersteuning.
6. Inrichten van het ‘Digitaal dorpsplein’ als de digitale ontmoetingsplaats voor ondernemers, verenigingen en inwoners van de gemeente Boekel. Hierbij kan domotica en andere voorzieningen en/of diensten een rol spelen ter ondersteuning van zelfredzaamheid en preventie van eenzaamheid.
7. Burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren zodat maatschappelijke en zorgverleningspartners pilots kunnen opzetten om voorliggende voorzieningen waar mogelijk uit te breiden ter optimalisatie van de 0-de lijn (welzijn).
8. Inrichten, waarborgen signaleringsplatform middels b.v. home- team om tijdig in te spelen op signalen en passende acties uit te zetten.

4.2 Sociale cohesie
1. Gemeenschapshuizen hebben als uitgangspunt het ontplooien van sociale en culturele activiteiten.
2. Kunst- en cultuurnota evalueren.
3. Evenementenbeleid evalueren.
4. Vrijwilligers blijven ondersteunen in het verenigingsleven en bij het organiseren van evenementen en volksfeesten.
5. In stand houden van de vrijwilligersverzekering.

4.3 Sociaal beleid
1. Minimabeleid evalueren met als uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen.
2. Harmonisatie sociaal beleid met lokale accenten.
3. Toegankelijkheid naar loket is gewaarborgd.

4.4 Educatie en ontwikkeling
1. Initiatieven ondersteunen en bevorderen die de integraliteit tussen leeftijdscategorieën en doelgroepen, maar ook daarbinnen, bevorderen.
2. Waarborgen van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en voorkomen van onderwijs achterstand.
3. Stimuleren van een actieve deelname van iedere burger aan arbeid, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Waar nodig wordt dit ondersteund middels trainingen en/of (bij)scholing.

4.5 Gemeentelijke accommodaties
1. Onderzoek naar (efficiënt) gebruik van gemeentelijke accommodaties uitvoeren.
2. Onderzoek naar harmonisatie van het gebruik van gemeentelijke accommodaties uitvoeren.

4.6 (Leef)milieu
1. Er wordt gestuurd op normalisatie van de milieubelasting waarbij, daar waar het om gezondheidseffecten gaat, gebruik wordt gemaakt van beschikbare wetenschappelijke kennis.
2. Proactief inzetten op het voorkomen van gezondheidsbedreigende factoren in nauwe samenwerking met Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGDHvB).
3. Toezicht en handhaving worden adequaat ingezet met als uitgangspunt de vervuiler betaalt. Hierop het handhavingsbeleid toetsen.
4. Uitvoering geven aan Duurzaamheidsagenda van de gemeente Boekel.

4.7 Veiligheid
1. Buurtpreventie draagt bij aan een veilige omgeving. Dit stimuleren en verder uitrollen.
2. Inzetten op preventie en educatie betreffende het versterken van de zelfredzaamheid aangaande brandveiligheid.
3. Aandacht voor verkeersveiligheid.
4. Uitvoering geven aan het convenant “Maak van Nul een Punt”.

5 Algemene zaken

5.1 Bestuursvisie en burgerparticipatie
1. Invulling geven aan de samenwerkingsvisie van de gemeente Boekel. Samenwerking moet een toegevoegde waarde hebben. De wijze waarop samengewerkt wordt moet het wonen, werken en leven van de inwoners van de gemeente Boekel bestendigen dan wel versterken. Hierbij streven we naar een zelforganiserende gemeenschap.
2. Burgerinitiatieven, maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden stimuleren en ondersteunen door het creëren van voorwaarden en deze zoveel mogelijk faciliteren.
3. Invulling geven aan het begrip ‘burgerparticipatie’ door burgers proactief te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen wat zal bijdragen aan een beter gedragen besluitvorming.
4. Burgers meer verantwoordelijkheid geven en taken overlaten aan burgers en hun maatschappelijke verbanden.
5. De gemeente zal handhavend optreden indien buiten de wettelijke kaders wordt getreden.
6. Waar mogelijk vindt deregulering plaats.
7. De gemeente communiceert open en denkt in kansen in plaats van bedreigingen. Kennis inzetten om particuliere initiatieven mogelijk te maken en optreden als stimulator.
8. Het communicatiebeleid evalueren.
9. De evaluatie van de raadsleden over de vorige raadsperiode serieus nemen en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen meenemen voor de komende raadsperiode.

5.2 Financiële huishouding, grondbeleid en vastgoed
1. Zorgdragen voor een gezonde vermogenspositie.
2. Zorgdragen voor een sluitende begroting 2018.
3. Als uitgangspunt nemen dat de vervuiler betaalt en de gebruiker/genieter betaalt mee.
4. Passief aankoopbeleid en actief verkoopbeleid van grond en vastgoed.
5. Monitoring grondexploitatie en financiële effecten op de algemene dienst.

6 Tot slot

Ons coalitieprogramma is gericht op een duurzame ontwikkeling van de gemeente Boekel. Dit streven we na door het gelijktijdig verbeteren van het sociaal-cultureel, het ecologisch en het economisch kapitaal zoals beschreven in de duurzaamheidbalans (volgens Telos-driehoek, zie onderstaand figuur). Deze waarden vertegenwoordigen respectievelijk de bekende termen People, Planet en Profit. De coalitie wil daaraan nog twee waarden toevoegen namelijk: Proud en Pleasure. Daarmee streven we er naar dat de inwoners van de gemeente Boekel trots blijven op hun gemeente en er met plezier kunnen wonen, werken en leven.
De portefeuilleverdeling binnen het college van B & W moet zorgen voor de integratie tussen deze waarden waarbij de volgende ordening geldt: Bewonerszaken (sociaal-cultureel kapitaal),
Grondgebiedzaken (ecologisch kapitaal) en Algemene Zaken (economisch kapitaal).

Ecologisch kapitaal

Sociaal-cultureel kapitaal                                          Economisch kapitaal

Duurzaamheidbalans

(Bron: Telos; Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling)

Fractievoorzitters van coalitiepartijen te Boekel, 14 mei 2014

D.O.P.                                      Gemeenschapsbelang              Boekel’s Welzijn
Venhorst – Boekel

 

Ton van de Ven                               Jeanne van Eert                            Jan van Duijnhoven