Nieuws

 

In het nieuws
N605 ontsluitingsweg


Brabants Dagblad, dinsdag 22 februari 2011

OPENING N605 Wethouder Ted van de Loo en gedeputeerde Yves de Boer openen weg van Volkel naar Gemert

Met ‘Goede Moordenaarâ op de N605


BSA is niet alleen een mo­tormerk. Dat werd gisteren duidelijk in Boekel, waar wethouder Ted van de Loo de gereconstrueerde N605 op zo’n machine opende.
door Kees Backx

D
at Boekel een motor­dorp van formaat is, be­hoeft nauwelijks be­toog. Maar dat was slechts één van de redenen waar­om wethouder Ted van de Loo zo’n welhaast prehistorische BS-­motor beklom om er de N605, de weg van Volkel naar Gemert, mee te openen. De aannemer, Janssen de Jong Infra bv, heeft op een groot proefvak geëxperimenteerd met hergebruikt asfalt. Het gaat om bitumen dat afkomstig is van oude dakbedekking. Dat spul heet Bitumen Substitutie Asfalt, BSA.

Vandaar ook die motor met dat merk, zette Van de Loo uiteen.

 Ik zal zeker geen wheely maken, verontschuldigde de wethouder zich vooraf. Eigenlijk was het de bedoeling dat hij de openingshan­deling samen met gedeputeerde Yves de Boer zou verrichten, maar die maakte tevoren meer dan duidelijk dat hij daar niet in zou trap­pen. Zijn inbreng bleef beperkt tot het starten van de motor.

Foto: Gemerts Nieuwsblad

Vooraf aan de openingshandeling luisterden in Nia Domo de genodigden, onder wie de wethouders Marcel Delhez van Uden en Jan Be­vers van Gemert naar toespraken van ondermeer Ted van de Loo en Boekels burgemeester Pierre Bos.

Bos benadrukte het belang van de gereconstrueerde weg, die met na­me voor de verbinding van Uden met Gemert van cruciaal belang is. Projectleider Ruud Vermeulen van Megaborn wees erop dat de reconstructie een weg van lange adem was. De eerste verkeersonderzoe­ken startten in februari 2002. Be­gin 2009 kon eindelijk gestart worden met de werkzaamheden: het aanpassen van kabels en leidingen en het fietspad. Eind 2009 startte het echte werk.

Veel bomen moesten worden ge­kapt en niet iedereen was daar even gelukkig mee. We hebben zelfs voor de rechter gestaan, memoreerde Vermeulen.

Wethouder Ted van de Loo wees de aanwezigen erop dat iederen in het land tegenwoordig het Boek­els model kent: een verregaande deregulering en veel verantwoorde­lijkheden bij de burger leggen.

Dat heeft de provincie in dit geval ook gedaan. En mede daardoor hebben we zo snel kunnen wer­ken, aldus Van de Loo. De weg is ruim een half jaar eerder voor ver­keer opengesteld dan was voor­zien. Van de Loo sprak een compli­ment uit aan het adres van de -af­wezige- aanwonenden van de omleidingsroute voor hun getoonde geduld.

De nieuw aan te leggen Randweg om Boekel en de toekomstige Noord-om bij Gemert moeten straks deel gaan uitmaken van de nieuwe N605 die de verbinding moet vormen tussen de Zuidelijke Rondweg om Uden en de provin­ciale weg rond Gemert.

De nu uitgevoerde ombouw van de N605 is onderdeel van het pro­ject  Sanering 70+ woningen van het Ministerie van Volkshuisves­ting, Ruimtelijke Ordening en Mi­lieu. Door geluidarme verharding moet het geluidsniveau binnen de woningen langs de weg dalen tot maximaal 45 decibel. Waar dat niet lukt, worden maatregelen aan de gevel genomen.

Na de toespraken toog het gezel­schap per Goede Moordenaar, een soort tram, naar de plaats waar de openingshandeling zou plaatsheb­ben. De tram is vernoemd naar zijn voorganger die vroeger van Veghel via Erp naar Helmond reed. De rails liepen over de weg en ondanks de in onze ogen zeer lage snelheid, werden er weleens voetgangers overreden.