Q-koorts

 

In het nieuws
Q-koorts (2

Brabants Dagblad, 24 november 2010
Opiniepagina

Rapport over Q-koorts zwijgt de patient dood

door Mariet Paes
Het langverwachte lande­lijke evaluatierapport over de aanpak van de Q-koorts is er. In Van verwerping tot verheffing trekt de commissie-Van Dijk vergaande conclusies over de aanpak door de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw. Wij, de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg in Noord- Brabant ( PRVMZ), zijn te­vreden over enkele belangrijke con­clusies, die grotendeels overeenko­men met de strekking van de pro­vinciale evaluatie Q-koorts, het waait je aan, van september. We zien echter ook dat in Van verwerping tot verheffing niets gezegd wordt over enkele door ons gecon­stateerde aanbevelingen. We voelen ons gesteund met de analyse dat op verschillende momenten de ministeries niet door­tastend genoeg optraden. We zijn vooral blij met de aanbeveling dat gezondheid van mensen leidend moet zijn en dat Volksgezondheid bij een eventueel volgende crisis de meeste macht dient te krijgen. We hopen dat aan deze aanbeve­ling echt gevolg gegeven wordt. Be­langrijk ook is de constatering dat bij een zoönotische crisis niet ge­wacht kan worden op de ultieme wetenschappelijke bewijsvorming alvorens noodzakelijke maatrege­len te nemen die verspreiding van een zoönose (infectieziekte die kan worden overgedragen van dier op mens, red.) tegengaat. Ook wij onderschrijven de noodzaak van samenwerking tussen de humane en veterinaire sector; een samen­werking die in Brabant met de komst van het Kennisnetwerk zoönose al sinds begin dit jaar func­tioneert. GGD-artsen, huisartsen, specialisten, bedrijfsartsen, dieren­artsen, patiëntenvereniging en provincie stemmen in dit overleg ken­nis af en ondernemen preventieve activiteiten. Het belang van tijdige informatievoorziening door de overheid en open communicatie naar de bevolking en beroepsgroepen; ook over datgene waarover men nog onzeker is, onderschrij­ven we volledig.

"Er is een draaiboek nodig om beter te kunnen reageren bij volgende crisis."

We missen echter ook belangrijke aspecten in het rapport van Van Dijk. De evaluatie heeft zich voor­al op het landelijke beleid geconcentreerd en er zijn geen patiënten geïnterviewd. We missen het patiëntenperspectief in dit rapport. De punten die vooral door patienten naar voren gebracht zijn in ons rapport krijgen in het landelijke geenn aandacht, zoals het ontbreken van goede behandelmogelijkheden voor patiënten met langdurige vermoeidheidsklachten, de moeizame en trage besluitvorming rond het inzetten van een humaan vaccin voor risicopatiënten, aandacht voor financiele consequenties van de ziekte voor patiënten, de niet altijd goed verlo­pende samenwerking tussen verschillende gezondheidssectoren (GGDen, huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria). Hoewel de focus van Van Dijk lag op de aanpak van de ministeries horen deze punten toch ook zeker tot het aandachtsveld van Volksgezondheid.

In het landelijke rapport wordt gezegd dat leren voor de toekomst van belang is. Hierbij wordt voor­bijgegaan aan een heel belangrijk knelpunt, dat wij in de regio ervaren hebben, namelijk hoe een re­gionaal probleem landelijk de aandacht kan krijgen. Ook mogelijk nieuwe zoönose zullen in eerste instantie lokaal/regionaal optre­den. Ik gun het niemand weer de lange weg te moeten gaan die GGD, huisartsen, patiënten en be­stuurders in Brabant moesten gaan. Als enkel landelijke structu­ren aangescherpt worden, los je dit niet op. Er moet een regionale autoriteit komen die indien nodig voorbij bestaande protocollen een (nog onbekend) regionaal pro­bleem snel landelijk kan trekken.

Een regionale autoriteit die ver­schillende partijen kan aanspreken en bij elkaar kan brengen zonder deze rol formeel dicht te timme­ren. We hadden graag beschreven gezien dat de rol van de commissa­ris van de koningin in dit soort processen erg belangrijk is (en blijkt te zijn). Ook missen we in het rapport de aanbeveling dat er voor een eventuele volgende uit­braak van een zoönose ook een regionale/ lokale handreiking of draaiboek dient te komen om op nieuwe, onbekende en onverwach­te gebeurtenissen direct (en niet al­leen langs lange communicatielij­nen) te kunnen reageren. Het Bra­bants Kennisnetwerk zoönose gaat samen met patiëntenvereniging Q-uestion voor Brabant hier­aan wel werken. En we weten dat onze activiteiten door andere pro­vincies met belangstelling worden gevolgd.

Dr. Mariet Paes is directeur Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijk Zorg in Noord-Brabant.

 

In het nieuws
Q-koorts (1)

22 november 2010

`Van verwerping tot verheffing. Q-koorts beleid in Nederland 2005-2010` . Het rapport van de evaluatiecommissie Q-koorts.

Dubbelklik op onderstaande link:

Rapport