Aanhoudingsbesluit

 

D.O.P. publicaties
Aanhoudingsbesluit

D.O.P.-Publicatie 17.10.2011

Een pas op de plaats voor geur en stank in Boekel.

Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij genomen.

Het college van Burgemeester en wethouders heeft een ingrijpend besluit genomen om mogelijk ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied tegen te gaan door een aanhoudingsbesluit in te stellen in het kader van Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze wet heeft betrekking op de `geurhinder vanwege dierverblijven`. Met andere woorden hoeveel geur en stank mag een veehouderij veroorzaken.

Een aanhoudingsbesluit biedt de gemeente de mogelijkheid om vergunningaanvragen van veehouderijen tijdelijk aan te houden. Hiermee is te voorkomen dat veehouderijen ontwikkelingsmogelijkheden op ongewenste locaties gaan benutten. Gedacht kan worden aan ontwikkeling van veehouderijen in verwevingsgebieden, nabij dorpskernen en recreatieve voorzieningen.

In februari 2008 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie `Wet geurhinder en veehouderij` aangenomen en een eventueel te nemen aanhoudingsbesluit aan burgemeester en wethouders overgedragen. Sinds die tijd vaart het college op dit kompas.

Inmiddels is er een nieuwe situatie ontstaan, die veel agrarische ondernemers vanwege de forse investeringen die zij moeten doen als gevolg van de dierenwelzijnwet en beperking van de uitstoot van stof en geur, doet besluiten om te stoppen.

Vanwege de vereiste investeringen zetten ondernemers hun bedrijf te koop. Om daarbij hun locatie voor de beste prijs te kunnen verkopen, wordt eerst de milieuvergunning maximaal opgerekt binnen de normering van de wet geurhinder en veehouderij. Dit gebeurt lang niet altijd op de meest geschikte plekken. Deze ontwikkeling kan alleen worden voorkomen door preciezere geurnomen voor dit gebied op te stellen.

Het college gaat onderzoek doen naar een meer flexibele en plaatsgebonden geurnormering in Boekel. De wet biedt die mogelijkheid. Op die manier kan er echt maatwerk geleverd worden. Om dit goed te kunnen voorbereiden is het instellen van een aanhoudingsbesluit noodzakelijk. Het college heeft dan maximaal een jaar de tijd om via intensief contact met boeren en burgers in het buitengebied te komen tot een goed afgewogen voorstel aan de Raad.

Met een quickscan zal de huidige geursituatie in beeld worden gebracht. Later zal worden beoordeeld of een nieuwe gebiedsvisie en een geurverordening nodig zijn. Het is goed dat het gemeentebestuur dit instrument gebruikt om de geursituatie zo nodig te kunnen verbeteren.

De ontwikkelingen in het buitengebied moeten acceptabel zijn voor de hele Boekelse bevolking en er moet draagvlak voor zijn. De D.O.P. vindt het van groot belang dat er een balans is tussen de omvang van de bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande belasting voor het gebied waarin dit gebeurt. Activiteiten moeten er op gericht zijn dat welzijn van mens, dier en natuur niet geschaad worden. Het is goed dat het college even een pas op plaats maakt en voorkomt dat er nog meer geurbelasting optreedt. Geurbelasting betekent gewoon meer stank maar ook uitstoot van schadelijke stoffen. Geur is in dit verband ook een te mooi woord, het zijn gewoon stoffen die de volksgezondheid en het milieu schaden.

Wij zullen de ontwikkelingen op de voet volgen.

Fractie D.O.P.
Antoinette Heunks
Ton van de Ven
Inge van Boxmeer