Beeldkwaliteit bij gebouwen en landschap

 

D.O.P. publicaties
Beeldkwaliteit
18 januari 2011

Beeldkwaliteit bij gebouwen en landschap

Inleiding.
We willen allemaal een zekere kwaliteit van de gebouwde omgeving en van het landschap. De D.O.P. is er voorstander van dat er aanvullend op structuurvisies en bestemmingsplannen ook beeldkwaliteitsplannen worden opgesteld.

Bestaande situatie.
De gemeente Boekel heeft geen welstandsbeleid en maakt ook geen gebruik van een welstandscommissie, die bouwplannen beoordeelt. Iedereen kan binnen de kaders van het bestemmingsplan en het bouwbesluit, dat vooral bouwtechnische eisen stelt, bouwen wat hij wil. Verder is er geen reclameverordening. De algemene plaatselijke verordening (APV) regelt hier niets over.
Sinds 1 juli 2004 is de gemeente Boekel welstandsvrij. Destijds was daar een raadsmeerderheid voor en de ondernemers en burgers waren daar ook mee ingenomen. De D.O.P. heeft destijds bij de behandeling van dit voorstel gewezen op de - ook - negatieve aspecten van dit besluit en gepleit voor een bescheiden welstandsbeleid. Een jaar later bij de evaluatie van het besluit om welstandsvrij te bouwen, kwam naar voren dat er behoefte is om beeldkwaliteitsplannen te hebben om toch enig houvast te hebben bij het opstellen en beoordelen van bouwplannen. Bij de D.O.P. bestaat de indruk dat het besluit om welstandsvrij te bouwen meer uit stoerheid genomen is, dan dat het getuigt van goed bestuurlijk inzicht. De deregulering is hier te ver doorgeschoten.

Welk middel inzetten.
Wil namelijk Boekel een aantrekkelijke gemeente blijven om te wonen dan moet Boekel voor kwaliteit in het centrum, de woonwijken en het buitengebied zorgen. Een instrument daarvoor is het beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitplan is een instrument voor het kwaliteitsbeheer van het ruimtelijk beeld. Het biedt een aanvulling op plannen volgens de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWro) en kan uitspraken doen over de gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van (een gedeelte van) onze gemeente. Er wordt een verband gelegd tussen het karakter van een gebied en de ruimtelijke ontwikkelingen.
In bestemmingsplannen wil de D.O.P. zorgvuldig vastleggen aan welke eisen de inrichting van ons grondgebied moet voldoen en waarvoor de grond gebruikt mag worden. Zo schreven we hierover in ons verkiezingsprogramma.

Hoe dit aan te pakken?
Wij willen niet terug naar een welstandscommissie, die op vrij subjectieve gronden bouwplannen beoordeelt, maar enige richting moet wel gegeven worden aan bouwplannen. En dat kan bereikt worden met beeldkwaliteitsplannen in vooraf te bepalen delen in de bebouwde kom en in het buitengebied. Verder zou een (licht)reclameverordening ook een goed middel zijn om sturing te geven aan wat wel of niet op de gevel van een gebouw mag worden aangebracht. Ons huidig centrum toont aan dat sommige reclames wel erg ver doorschieten.

Dat sommige burgers en ondernemers zich beklagen over situaties die zich voordoen begrijpen wij.
In het coalitieprogramma is het beeldkwaliteitsplan genoemd als een onderdeel van de nieuwe structuurvisie voor de gemeente. Aan deze structuurvisie wordt op dit moment door de gemeente gewerkt. De D.O.P. zal bij de beoordeling van deze structuurvisie en afgeleide bestemmingsplannen het aspect beeldkwaliteit bewaken.

De D.O.P.-fractie,
Antoinette Heunks
Ton van de Ven
Inge van Boxmeer