Bestemmingsplan

 

D.O.P. publicaties
Bestemmingsplan Buitengebied (2)


31 januari 2007
Het bestemmingsplan Buitengebied is dinsdag 16 januari jl. opnieuw aan de orde geweest in de gemeenteraad. Dit was nodig omdat de Gedeputeerde Staten op diverse onderdelen haar goedkeuring heeft onthouden aan het door de Boekelse gemeenteraad in maart 2006 vastgestelde plan. Vorige week hebben we geschreven over de procedures, nu gaan we in op onze visie op dit bestemmingsplan.
Voor de D.O.P. is een goede afweging van belangen in het buitengebied, te weten van de agrarische bedrijvigheid, van de daar wonende burgers en het belang van natuur en landschap, het uitgangspunt geweest bij de totstandkoming van het bestemmingsplan buitengebied.Leidend voor de D.O.P. zijn het streekplan, de uitwerking van het streekplan en het reconstructieplan. Aan deze plannen hebben ook Boekelse afgevaardigden meegewerkt en deze zijn als zodanig democratisch tot stand gekomen.
De D.O.P. kan en kon zich op de hoofdlijnen vinden in deze provinciale en regionale plannen, omdat ze uitgaan van zuinig ruimtegebruik en de bescherming van de natuur.
De reconstructie maakt extra groei - die nodig is om economisch overeind te blijven - van de agrarische sector mogelijk, maar draagt ook zorg voor de natuur en het landschap. De natuur is een kwetsbaar onderdeel van ons buitengebied. Ons buitengebied bepaalt mede de kwaliteit van wonen en leven in Boekel, Venhorst en Huize Padua.
De D.O.P. wil dat de reconstructie van het buitengebied zo breed mogelijk wordt uitgevoerd. Dus een afgewogen ruimtelijke ordening. Bij overschrijding van de toegestane maatvoeringen, individuele planprocedures volgen, zodat in voorkomende gevallen maatwerk kan worden geleverd. Daarnaast plannen ontwikkelen voor versterking van de natuur en het landschap, door de groene hoofdstructuur (GHS) te beschermen en door het ontwikkelen van ecologische verbindingszones.
Zorgvuldige gebiedsindeling voor bedrijvigheid enerzijds en bescherming van natuur anderzijds, liggen ten grondslag aan deze plannen. Deze zogenoemde zonering zorgt voor duidelijkheid voor boer en burger.
De D.O.P. is zich bewust van het economische belang van de agrarische sector, die voor Boekel 1/3 deel uitmaakt van de werkgelegenheid, naast 1/3 het midden en kleinbedrijf en 1/3 de dienstverlening. Dat de agrarische sector het grootste beslag op de ruimte legt is een natuurlijke zaak. Wel moeten ons realiseren dat Boekel, in vergelijking met andere agrarische dorpen, heel veel burgers in haar buitengebied heeft wonen.
Wat willen wij als D.O.P.: Vasthouden aan het beleid, zoals dat in het Streekplan en Reconstructieplan is bepaald. Groei mogelijk maken in de landbouwontwikkelings­gebieden (LOG), zoals deze noordelijk van Venhorst en aan de Waterdelweg zijn gepland, en beperkte groei toestaan in het verwevingsgebied. Een visie ontwikkelen op bebouwingslinten; maatvoering voor woningen en bouwblokken aanhouden conform streek- en reconstructieplan.

Een onderdeel in het bestemmingsplan is het bosgebied Bezuidenhout. Dit gebied behoort tot Groene Hoofdstructuur en is een beschermd gebied. Zoals bekend ligt hierin ook het motorcrossterrein. De provincie heeft haar goedkeuring aan een positieve bestemming als motorcrossterrein onthouden.

Omdat wij willen, dat Boekelse crossers kunnen blijven crossen, zijn wij voor het actief deelnemen aan de ontwikkeling en realisatie van het regionale motorcrossterrein. Dit terrein moet op bereikbare afstand van Boekel liggen. Het terrein in Landerd is dan ook een goede optie. Tot die tijd moeten de Boekelse verenigingen in Bezuidenhout onder voorwaarden kunnen crossen. Zij moeten wel worden voorbereid op verplaatsing.
Wilt u meer informatie. Neem dan contact op met een van de raadsleden van de D.O.P.
Antoinette Heunks, fractievoorzitter D.O.P., tel. 322095
Bestemmingsplan Buitengebied in reparatie: de D.O.P. visie (2)
door Antoinette Heunks, fractievoorzitter D.O.P.

D.O.P. publicaties
Bestemmingsplan Buitengebied (1
)


Boekel, 23 januari 2007
Bestemmingsplan Buitengebied in reparatie (1)
door Antoinette Heunks, fractievoorzitter D.O.P.

Het bestemmingsplan Buitengebied is dinsdag 16 januari 2007 opnieuw aan de orde geweest in de gemeenteraad. Dit was nodig omdat de Gedeputeerde Staten op diverse onderdelen haar goedkeuring heeft onthouden aan het door de Boekelse gemeenteraad in maart 2006 vastgestelde plan.
De belangrijkste onderdelen waarop de provincie haar goedkeuring heeft onthouden zijn: de grootte van de agrarische bouwblokken, de maatvoering van de herbouw - na sloop - van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, de maatvoering van (bedrijfs)woningen en de grootte van bijgebouwen. Verder heeft de provincie de positieve bestemming van het motorcrossterrein in de bossen van Bezuidenhout onthouden. De goedkeuring is onthouden omdat de bestemmingen en bepalingen in het plan op onderdelen afwijken van het Streekplan en het Reconstructieplan voor het Brabantse buitengebied.
De maatvoering voor gebouwen in het bestemmingsplan, dat door het vorige college aan de provincie was voorgelegd, bood zodanig mogelijkheden, dat een aanzienlijke verstening van het buitengebied zou kunnen optreden, zonder dat nog voldoende toetsing kon plaatsvinden.
Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft het bureau, dat daar aan heeft meegewerkt, de raad en het college genformeerd over de wezenlijke afwijkingen in het plan ten opzichte van het Streekplan. Het waarschijnlijke gevolg zou zijn, dat de provincie haar goedkeuring (op onderdelen) aan het plan zou onthouden met als gevolg: extra lange procedures, extra kosten en onduidelijkheid. Dit heeft de D.O.P. in maart 2006 meegewogen in de besluitvorming en heeft toen tegengestemd.
De stand van zaken nu. De provincie heeft inderdaad geen goedkeuring gegeven aan eerdergenoemde onderdelen in het plan. De vraag die in de raadsvergadering van 16 januari jl. aan orde kwam, was, moeten wij in beroep gaan. De D.O.P. is het volledig met het huidige college eens, dat wij niet in beroep moeten gaan tegen het standpunt van de provincie. Wij zullen dus tot reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied moeten overgaan en het opnieuw in gewijzigde vorm in de gemeenteraad moeten vaststellen en aan de provincie voorleggen.
Voor de reparatie van ons bestemmingsplan buitengebied kunnen alle voorstellen, die uitgaan van zuinig ruimtegebruik en zorgvuldige bebouwing in het buitengebied, rekenen op onze instemming. Volgende keer zullen wij nader ingaan op onze visie op de reparatie van het Bestemmingsplan Buitengebied.
Wilt u meer informatie. Neem dan contact op met een van de raadsleden van de D.O.P. of zie onze website www.dopboekel.nl
Antoinette Heunks, fractievoorzitter D.O.P., tel. 322095