Nieuws

 

In het nieuws
Centrumvisie (2)


Brabants Dagblad, zaterdag 18 december 2010

CENTRUMVISIE Gemeenteraad bespreekt drie varianten

Centrumvisie Boekel is vooral parkeervisie


De discussie over de centrumvi­sie in de Boekelse gemeente­raad vernauwt zich steeds meer tot uitsluitend parkeren. Rond, op of zoals wethouder Ted van de Loo deze week zei, in het Agathaplein. De coalitiepartijen voegden een derde variant toe.

Kees Backx

BOEKEL
 Burgemeester Pierre Bos zei het deze week in de raadsverga­dering niet voor niets: het gaat bij de bespreking van de centrumvisie louter om een visie. Allerlei verfij­ningen zijn nog niet vastgesteld.

Dat weerhield de drie coalitiepartijen er niet van een motie in te dienen waarin het parkeren op het Agathaplein centraal stond.

Het is nog maar zeven jaar gele­den dat het huidige St. Agatha­plein als voorkeursvariant gekozen is door de Boekelse bevolking. Daarmee werd de wens van een echt dorpshart gehonoreerd , zei Antoinette Heunks namens de drie partijen. Die pleitten er in de motie voor het plein autovrij te houden.

De raad besprak deze week de cen­trumvisie die door een bureau in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Ondernemers­vereniging is opgesteld. Daarin zijn twee mogelijke scenarios uit­gewerkt die door Heunks werden betiteld als het winkelhartmodel en het hoefijzermodel. Ze stelde voor een derde scenario toe te voe­gen onder de naam circulatiemodel met daarin een ovaal met een­richtingsverkeer voor de supermarkt.

Na een schorsing liet het CDA bij monde van Peter Ketelaars weten de motie te gedetailleerd te vin­den. Hij wilde van de wethouder weten of die zich door de motie niet te veel gebonden voelde.

En ofschoon Van de Loo de motie als te strakâ bestempelde ziet hij hem als een uitvoeringskader.

Uiteindelijk spon de discussie zich toe op het parkeren. Ofschoon in het stuk sprake was van een parkeerproef op het plein, zei Van de Loo nu nadrukkelijk dat daarmee niet werd bedoeld In het plein, maar rondom het plein.

Zowel Ketelaars als Walter Man­ders ( VVD) zeiden er nu niets meer van te begrijpen. Ketelaars zei benieuwd te zijn hoe de ondernemers dit gaan opvatten.

Jan van Duijnhoven (Boekels Welzijn) kreeg het verwijt dat hij in de commissievergadering een ander standpunt innam dan nu tijdens de raad. Van Duijnhoven gaf aan dat hij door zijn fractie was terug­gefloten. Ik heb in de commissie als Jan van Duijnhoven gespro­ken, zei hij.

Sjan van Eert (Gemeenschapsbe­lang Venhorst) zei het te betreuren dat de discussie over de cen­trumvisie verwerd tot een parkeer­visie.  Laten we gewoon rond de supermarkt parkeerplaatsen creëren en verder praten over een bruisend plein, vond zij.

Uiteindelijk werd de motie met acht tegen vijf stemmen aangeno­men.

Peter Ketelaars vroeg zich af hoe dit bij de ondernemers gaat vallen. Wij blokkeren hiermee de ont­wikkeling. Daar maak ik me ern­stig zorgen over, zei hij.

In het nieuws
Centrumvisie (1)


Brabants Dagblad, donderdag 25 november 2010

Parkeren op verdiept Agathaplein in zicht

door Lieke Mulder

BOEKEL
 Als het aan een meerderheid van de Boekelse gemeente­raad ligt, dan kan er binnen afzien­bare tijd ook op het verdiepte deel van het Boekelse Agathaplein ge­parkeerd worden. Dat bleek giste­ren tijdens de commissie Grondge­biedszaken, waar de centrumvisie op de agenda stond. Idee is om bij wijze van proef het plein open te stellen voor parkeren, maar alléén in uitzonderingssituaties. Als voor­beeld werden uitvaartdiensten in de Agathakerk genoemd. Je kunt dan toch niet van mensen vragen dat ze ver moeten lopen, terwijl er een leeg plein voor de deur ligt, zo werd er gesteld.

De centrumvisie beschrijft de ont­wikkelingen voor het centrum op het gebied van detailhandel, hore­ca, verkeer en ruimtelijke ontwik­keling. Heet hangijzer is en blijft het parkeren op het Agathaplein. Dat bleek ook gisteren weer.

Het idee om bij drukte die twee paaltjes weg te halen kwam van de VVD. Dat een meerderheid zich erachter schaarde, was opval­lend.

Behalve de oppositiepartijen VVD en CDA, omarmde ook coali­tiepartij BoekelsWelzijn het idee.

GBV en DOP konden daar niet in meegaan. Rianette Timmers ( GBV):  Het plein moet altijd open blijven voor activiteiten. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. De DOP was nog stelliger dan haar coalitiegenoot: Er moet altijd een autovrij verdiept plein blijven, be­nadrukte Antoinette Heunks. Daar hebben de bewoners van Boekel tien jaar geleden niet voor niets voor gekozen. Wij willen op géén moment parkeren op het plein toestaan, ook niet in noodsi­tuaties. Daar voorzien wij allerlei problemen. Heunks stelde dat al­ternatieven onvoldoende zijn on­derzocht, en noemde als voor­beeld parkeren naast Nia Domo.

Wethouder Ted van de Loo zegde toe dat het college gaat kijken naar de mogelijkheden van een parkeer­proef voor het plein: Bij iedereen leeft het besef dat er iets aan het parkeren moet gebeuren. We zul­len eens kijken naar een parkeer­proef die misschien voor een aantal jaren kan gelden.