Nieuws

 

In het nieuws
Congres Kleine Gemeenten
23 maart 2011

Toespraak van burgemeester Bos tijdens de Bijeenkomst kleine gemeenten op 23 maart 2011 in Boekel
Goeie middag dames en heren, welkom in het Brabantse Boekel.

Raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, griffiers, fijn dat jullie er zijn. Het is goed om bijeen te zijn. U bent de trotse vertegenwoordigers van de kleine gemeenten. Aangename contacten leiden tot nieuwe relaties, bieden kansen om elkaar beter te leren kennen en om van elkaar te leren. U weet dat deze bijeenkomst door de VNG samen met mijn gemeente Boekel georganiseerd is. Ook de medewerkers van de VNG en mijn gemeente heet ik dan ook van harte welkom. Vanuit het bestuur zijn voorzitter mevrouw Annemarie Jorritsma en bestuurslid mevrouw Luzette Wagenaar aanwezig, evenals de volledige directieraad onder leiding van directievoorzitter de heer Ralph Pans, u allen van harte welkom.
U bent bij de entree verwelkomd door mijn collegeleden de wethoudersTed van de Loo en Henri Willems, en secretaris Jo Marcic en de dames van het secretariaat Manja de Visser en Marijke Hartjes.

Mogelijk heb u even nieuwsgierig gekeken naar de website van de gemeente Boekel. Na opening van de website van de gemeente Boekel leest u de volgende zin: Welkom op de website van de gemeente Boekel en vervolgens:
De gemeente Boekel is een vernieuwende gemeente. Bij alles wat we doen vragen we ons af: wat heeft de burger er aan .... Daarom loopt Boekel voorop als het gaat om afschaffen van onnodige regelgeving. Inwoners van de gemeente krijgen meer verantwoordelijkheid en kunnen zelf werken aan een gemeenschap waar samenhang en leefbaarheid centraal staat.

Deze twee zinnen zijn van belang voor het handelen van de lokale overheid en dus voor de gemeente Boekel, nl.:
1) Bij alles wat we doen vragen we ons af: wat heeft de burger er aan en
2) Inwoners van de gemeente Boekel krijgen meer verantwoordelijkheid en kunnen zelf werken aan een gemeenschap waar samenhang en leefbaarheid centraal staat.

Dat heeft de afgelopen jaren geleid tot enkele concrete uitwerkingen, bij velen bekend onder de naam Boekels model:
De mantelzorgwoning, de balieomgevingsvergunning, het afschaffen van de welstandstoets, onlangs nog een Boekelse uitwerking van het toezicht op de kinderopvang en een proef om te komen tot aansluitingen door de riolering op glasvezel voor alle inwoners van de gemeente Boekel.

U begrijpt dat dit Boekels Model een aangelegenheid is van iedereen binnen de gemeente Boekel: de Raad, het College, de organisatie en vooral ook van de inwoners. We doen het met zijn allen en stemmen ook onze organisatie daarop af. In dit verband wil ik graag mijn secretaris en algemeen directeur citeren:

Als kleine gemeente moet je creatief zijn, lef tonen en vooral niet platgetreden paden bewandelen. Alleen dan kun je voor en samen met je inwoners een gemeenschap in stand houden waar het goed wonen, werken en leven is. De medewerkers die daar voor nodig zijn, moeten aan ditzelfde profiel voldoen. Daarnaast dienen ze ook nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig naar de wereld om hun heen, nieuwsgierig naar de inwoners van Boekel en nieuwsgierig naar andere en efficiëntere oplossingen. Daarom hebben wij in Boekel trainees. Niet alleen omdat een trainee bij ons meer leert dan bij veel grote gemeenten. Of dat wij hiermee laten zien dat het ook voor jonge hoogopgeleide mensen meer dan interessant is om bij Boekel te werken. Maar vooral omdat wij willen blijven leren.
Trainees zijn als kinderen; onbedorven, zonder ingesleten patronen en ze staan open voor nieuwe dingen. Trainees houden je een spiegel voor. Met andere woorden het mes snijdt aan twee kanten. Een trainee krijgt bij ons kansen te leren, om ervaring op te doen en kan laten zien waar hij of zij goed in is. Maar een trainee helpt ons ook. Om nieuwsgierig te blijven, zodat wij ons blijven verbazen, zodat wij een organisatie blijven die we zijn: een organisatie met ballen!”

U begrijpt ook dat we dit allemaal niet alleen kunnen doen. Daarom maken we in Boekel veel werk van samenwerking.

Voor zijn zelfstandig bestaan moet elke gemeente uitgaan van eigen kracht, inzichten en middelen. Daarbij beseft elke gemeente, en niet alleen de gemeente Boekel, dat samenwerken met andere partners en andere gemeenten nuttig en noodzakelijk is om slim met geld om te gaan (doel: meer kwaliteit, minder kosten). Samenwerken vraagt ook investeren in elkaars werkwijzen en gewoontes, investeren in brengen en halen, in geven en nemen. De gemeente Boekel werkt op verschillende terreinen samen: volksgezondheid in de GGD Hart van Brabant, politie, brandweer, geneeskundige hulp in de veiligheidsregio Brabant-Noord, afvalinzameling samen met de 5 gemeenten uit het Land van Cuijk, milieu en handhaven binnen het RMB (Ruimte, Milieu, Bouwen: een samenwerkingsverband van 13 gemeenten in Noordoost- Brabant), Sociale Zaken met de gemeente Gemert-Bakel, WMO met Landerd, Sint Oedenrode, Uden en Veghel, ICT met de gemeenten Bernheze/Maasdonk, met ingang van 1 juli 2011 belastingen met Waterschap Aa en Maas, Oss, Uden, Veghel en zelfs Deurne.
Sinds 2009 werken de 20 gemeenten uit Noordoost Brabant aan de regionale ruimtelijke en economische samenwerking om een aantal ambities in 2020 te realiseren en de sociale werkvoorziening van 12 gemeenten door het IBN in Noordoost-Brabant. Met betrekking tot de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt heeft onze regio een brief naar de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstuurd. Ik vraag nogmaals aandacht en ondersteuning van onze VNG voor de breed uitgedragen visie van de regio Brabant Noordoost.

Hoe kunnen we binnen de gemeente Boekel samenwerken?

Welke noodzaak is er om samen te werken? Het haalbaar en betaalbaar houden van de gemeenschapsvoorzieningen zoals gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, maatschappelijke, culturele, educatieve voorzieningen, zorginstellingen noodzaken om samen te werken. Het clusteren en centraliseren van sociale, maatschappelijke en culturele voorzieningen brengt mensen bijeen, drukt de gemeenschapslasten, verlicht de tijdsdruk van de vrijwilligers en zorgt voor continuiteit. De gemeente Boekel is trots op de grote betrokkenheid van zijn inwoners bij verenigingen.

Hoe kan Boekel dit behouden en versterken?

De inwoners en de gemeente maken een Coöperatie Boekel, een nieuwe vorm van samenwerken van (groepen van) inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente. Dit wordt een publiekprivate samenwerking. Het betreft een coöperatie waarin onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeente, culturele organisaties en particuliere inwoners lid en eigenaar kunnen worden. Naar rato van de inbreng kan zeggenschap uitgeoefend worden (en wordt het coöperatief dividend uitgekeerd). De Cooperatie Boekel behelst dus geen liefdadigheid; het heeft wel het idealistische doel om op duurzame wijze bij te dragen aan de kwaliteit van het leven, de leefbaarheid van de gemeente Boekel, waarin het ook op de lange termijn goed toeven is. De Cooperatie Boekel is gebaseerd op continuïteit, vertrouwen en samenwerking. Het doet een beroep op een fier zelfbewustzijn dat vertrouwt op eigen kracht. De realisering van een glasvezelnetwerk is nu concreet in onderzoek. Tot slot, dames en heren ben ik dan weer bij die 2 zinnen waar ik al eerder aan refereerde:
1) Bij alles wat we doen vragen we ons af: wat heeft de burger er aan en 2) Inwoners van de gemeente Boekel krijgen meer verantwoordelijkheid en kunnen zelf werken aan een gemeenschap waar samenhang en leefbaarheid centraal staat. Daar blijven wij aan werken, en daar zijn wij trots op, zoals iedere kleine gemeente trots moet zijn, want kleinschaligheid geeft betrokkenheid .