Doorbraak voor natuurontwikkeling

 

D.O.P. publicaties
Doorbraak voor natuurontwikkeli
ng

11 november 2008
Publicatie van de D.O.P.

Ecologische verbindingszone in het beekdal van De Leijgraaf aan het Goor

Bij de begrotingsbehandeling 2009 op 30 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een wijzigingsvoorstel (amendement) van de D.O.P. om meer geld uit te trekken voor natuurontwikkeling.

De volgende voorstellen zijn in het amendement aangenomen:

1. Voor de ontwikkeling van de ecologische verbindingszones (EVZs) wordt € 500.000,- werkkapitaal onttrokken aan de algemene reserve.

2. Voor de doorontwikkeling van het Peellandschapspark Voskuilenheuvel wordt € 200.000,- onttrokken uit de bestemmingsreserves van het Fonds Groen voor rood.

3. Voor de realisering van een groene buffer tussen de Lage Schoense en de glastuinbouw wordt een bedrag van € 60.000,- onttrokken uit het Fonds “Groen voor rood”.

4. Voor de uitbreiding van het bosgebied ten zuiden van de kom Boekel wordt een bedrag onttrokken uit de compensatiegelden voor de LOG-ontwikkeling.

Europese richtlijnen schrijven voor, dat ieder aangesloten land zijn watersystemen op orde moet brengen. In onze streek is het zo dat het Waterschap Aa en Maas samen met de provincie en de gemeenten programmas en plannen ontwikkeld heeft om dat te bereiken. De opgave waarmee de gemeente Boekel mee van doen krijgt is o.a. de ontwikkeling van de EVZs. EVZs zijn stroken en paden van 15 tot 25 meter breed langs waterlopen of tussen twee grotere natuurgebieden in, die het mogelijk maken dat planten en dieren zich langs deze stroken kunnen verplaatsen. De gemeente Boekel kent een aantal ecologische verbindingszones: dat zijn de EVZs van De Aa, van de Biesthoekseloop/Meerkensloop en van de Leijgraaf. Omdat er tot nu toe geen middelen waren, konden de EVZ s beperkt en vertraagd worden uitgevoerd. Nu de raad middelen ter beschikking stelt kunnen de EVZs versneld worden uitgevoerd. De provincie zal de uitvoeringskosten, mits de werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd, volledig terugbetalen.

De Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel heeft geruime tijd geleden plannen gepresenteerd voor de uitbreiding van het park. Daar waren geen middelen voor. Door nu een bedrag van € 200.000,- vrij te maken kan de stichting in samenwerking met de gemeente een begin maken met de verdere doorontwikkeling van het park.

Aan de noordzijde van de Lage Schoense is de gemeente Boekel eigenaar van een perceel grond, dat nu nog braak ligt. In het amendement van de D.O.P. is voorgesteld om daar een groene buffer aan te leggen tussen de wijk en de glastuinbouw. Dit voorstel is eerder door de fractie van Boekels Welzijn gedaan en is nu in het amendement opgenomen, zodat deze buffer ook gerealiseerd kan worden. Verschillende raadsfracties hebben daarbij aangetekend, dat deze buffer de ondernemer van de glastuinbouw niet ontslaat van zijn verplichting om zelf voor aanplanting rondom te kassen te zorgen, zoals dat is voorgeschreven.

In 2006 is reeds gepland om ten zuiden van de kom Boekel het bos uit te breiden. Het amendement beoogt nu om deze middelen niet uit het Fonds Groen voor rood te halen maar uit de compensatiegelden van de LOGs voor het herstel van de natuur. Het Fonds Groen voor rood kan daardoor op andere plaatsen worden ingezet.

Met bovengenoemde maatregelen heeft de D.O.P.- fractie willen bereiken, dat het bij natuurontwikkeling niet alleen bij beleidsplannen blijft, maar dat deze ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.

Door deze besluiten laat de gemeente Boekel zien dat de reconstructie van het landelijke gebied meer is dan alleen de herstructurering van de intensieve veehouderijen, maar dat er gelijktijdig ook aandacht voor natuurontwikkeling is.

D.O.P. fractie
Antoinette Heunks, tel. 322095
Erik van Mierlo, tel. 324310
Inge van Boxmeer, tel. 841689
Ton van de Ven, tel.323196