Nieuws

 

In het nieuws
Geurverordening

3 februari 2012
Persbericht
Gemeente Boekel


Geur in Boekel nader onderzocht
Op 11 oktober 2011 heeft het college een aanhoudingsbesluit in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) genomen voor het gehele grondgebied van de gemeente Boekel. Dit besluit betekent de start van een proces waarin onderzocht zal worden of het wenselijk is om een meer flexibele en plaatsgebonden geurnormering vast te stellen. Om u zo goed mogelijk te informeren over de vorderingen van dit proces zullen er de komende tijd regelmatig artikelen hierover in het Boekels Weekblad verschijnen. In dit artikel wordt voornamelijk ingezoomd op het aanhoudingsbesluit. Wat heeft het college ertoe bewogen dit besluit te nemen en wat zijn de gevolgen hiervan?
Het aanhoudingsbesluit
Het aanhoudingsbesluit houdt in dat alle aanvragen omgevingsvergunning milieu voor veehouderijen worden aangehouden gedurende maximaal één jaar. Gedurende dat jaar heeft de gemeenteraad de tijd om de geursituatie nader te onderzoeken en naar aanleiding hiervan eventueel een geurgebiedsvisie en geurverordening op te stellen. Door het aanhouden van de vergunningaanvragen kan worden voorkomen dat gedurende de totstandkoming van de geurverordening beslagâwordt gelegd op de geurruimte.
Voor de Boekelse ondernemers in de veehouderij kan het aanhoudingsbesluit grote gevolgen hebben. Zij kunnen in de periode dat het aanhoudingsbesluit van kracht is geen veranderingen in hun bedrijf doorvoeren indien daar een omgevingsvergunning milieu voor nodig is.

Ongewenste ontwikkelingen
Door de steeds strengere eisen die worden gesteld aan intensieve veehouderijen ten aanzien van bijvoorbeeld dierenwelzijn, fijn stof en geur, en de forse investeringen die hiermee gepaard gaan, besluiten veel agrarische ondernemers om te stoppen. Daarnaast is er een ontwikkeling van schaalvergroting zichtbaar in de intensieve veehouderijsector. Voor de leefbaarheid in het buitengebied is het van belang dat de bedrijven die doorgaan op een duurzame locatie zitten, waarbij het welzijn van de omgeving zo min mogelijk geschaad wordt. Dit laat zich echter zeer moeilijk sturen. Middels een geurverordening waarin gedifferentieerde geurnormen worden vastgelegd, kan deze gewenste situatie op lange termijn wel bereikt worden.

Het vervolg
De opdracht om de geursituatie nader te onderzoeken is reeds verstrekt aan het RMB. Het RMB zal, in samenwerking met het SRE, de huidige geursituatie in kaart brengen en enkele toekomstscenario’s ontwikkelen.
Eind februari, begin maart worden er twee informatieavonden georganiseerd waarin het te doorlopen proces nader wordt toegelicht. Op 28 februari wordt er een informatieavond georganiseerd speciaal voor agrarische ondernemers in Nia Domo. Op 1 maart is er een informatieavond voor bewoners in de raadzaal van het gemeentehuis in Boekel.

Klankbordgroep
Voor de advisering richting het college wordt er een klankbordgroep samengesteld. Deze groep zal bestaan uit personen vanuit de agrarische sector, natuur en burgers. Het is de bedoeling dat deze groep in een paar sessies tot een gewogen en gedragen advies komt. Mocht u belangstelling hebben om zitting te nemen in deze klankbordgroep dan kunt u zich aanmelden via peter.vandenoetelaar@boekel.nl of telefonisch via 0492-326800
0492-326800 Vrij .
Nadere informatie over deze informatieavonden zal gepubliceerd worden in de lokale media en op de website van de gemeente Boekel.