Geurverordening

 

D.O.P. publicaties
Geurverordening

24 februari 2012
Informatiebijeenkomsten geurhinder.

Op 11 oktober 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouder een aanhoudingsbesluit in het kader van de Wet geurhinder en veehouderijen genomen. Dit houdt in dat alle aanvragen voor veehouderijen om een omgevingsvergunning – voor zover deze betrekking hebben op milieu – gedurende maximaal één jaar aangehouden worden voor veehouderijen. Binnen een jaar dient er een door de raad vastgestelde ontwerp-geurverordening ter inzage gelegd te worden.

Hoe gaat dat nu verder? Eerst maar eens een vraag: Hebt u ook wel eens dat u van vakantie terugkomt en Boekel nadert en denkt: “We zijn weer thuis. We kennen Boekel weer.” En dan hoeft u het raampje van de auto niet eens open te doen. Waar komt die stank nou vandaan en hoe kan dat gemeten worden? Kunnen we er wat aan doen? Moeten de woonkernen en de buurtschappen beter beschermd worden tegen stank? Betekent stank, dat er ook fijnstof en zoönosen in de lucht komen, die schadelijke effecten hebben op de volksgezondheid? Om deze vragen te beantwoorden is de gemeente een onderzoek gestart naar geur en veehouderij. Het onderzoek moet leiden tot een nieuw gemeentelijk geurbeleid voor de veehouderij.

Om u over de voortgang te informeren worden er binnenkort twee informatiebijeenkomsten door de gemeente belegd:

  • 28 februari 2012 om 20.00 uur voor agrarische ondernemers in Nia Domo
  • 1 maart 2012 om 20.00 uur voor bewoners in de raadzaal van het gemeentehuis

De D.O.P. roept alle bewoners op om op 1 maart naar de informatiebijeenkomst in de raadszaal te komen en u goed te laten informeren. Immers u bent niet dagelijks beroepshalve bezig met dit onderwerp en zult ook niet direct een deskundige belangenbehartiger hebben, zoals de ondernemers in de sector.

Conform de gemeentelijke inspraakverordening zal de nieuwe geurgebiedsvisie op het einde van het jaar ter inzage worden gelegd. U kunt dan een zienswijze indienen, met andere worden er is dan nog een mogelijkheid om bezwaar te maken.

Maar eerst: Wees geïnformeerd!!

Fractie D.O.P.