Nieuws

 

In het nieuws
Grondprijzen (2)

Brabants Dagblad, vrijdag 17 december 2010

Grondprijs niet omhoog in Boekel

door Kees Backx

BOEKEL
 Ondanks de waarschu­wing van wethouder Ted van de Loo dat het grondbedrijf Boekel onder forse druk staat, vindt de ge­meenteraad van Boekel unaniem dat de prijzen voor bouwgrond het komend jaar niet moeten stijgen. De raad stemde gisteravond unaniem in met een door de coali­tiepartijen ingediend wijzigings­voorstel. Daarmee is het college­voorstel om de grondprijzen het komend jaar met gemiddeld tien procent te verhogen, van de baan.

Volgens de wethouder laat Boekel daarmee twee ton per jaar liggen.  Dit zal de gemeente geen goed doen, waarschuwde hij.

Gelukkig bepaalt de raad, reageerde Jan van Duijnhoven van Boekels Welzijn mede namens de coalitiepartners Gemeentebelang Venhorst en DOP. Als je in deze tijd grond wilt verkopen moet je alle belemmerende voorwaarden wegnemen.

De coalitiepartijen vinden het ge­zien de economische crisis en de verwachte stagnatie in de verkoop van bouwpercelen niet verantwoord om in de huidige situatie de prijzen te verhogen. De ge­meente moet er naar streven de beschikbare bouwrijpe bouwperce­len zo snel mogelijk te verkopen.

Hoewel ze het wijzigingsvoorstel steunde, vond Antoinette Heunks (DOP) dat de waarschuwing van de wethouder serieus genomen moet worden.

Het CDA liet bij monde van Peter van Lankvelt weten eigenlijk een soortgelijk amendement te heb­ben willen indienen. De partij liet dat nu achterwege en steunde het coalitieplan. De christendemocra­ten missen in Boekel de koppeling tussen de gisteravond vastgestelde woonvisie waarin ondermeer wordt aangekondigd meer voor starters te willen bouwen en het grondprijsbeleid van het college wat het starters juist moeilijker zou maken een lening te kunnen afsluiten.

De VVD vindt dat de grondprij­zen in Boekel met tien procent en in Venhorst zelfs met twintig pro­cent omlaag zouden moeten. Een idee dat door wethouder Van de Loo werd bestempeld als verkiezingsretoriek.

De liberalen kregen wel de unanie­me steun van de andere fracties voor een motie waarin ze voorstelden het zogeheten anti- speculatiebeding te verwijderen. Dat beding behelst de verplichting tot zelfbe­woning en een verbod op doorverkoop van een woning uit een wo­ningbouwproject. Het voorstel komt in het voorjaar aan bod

In het nieuws
Grondprijzen


Brabants Dagblad, vrijdag 16 december 2011

Vrije kavels in Boekel fors in prijs omlaag

BOEKEL - De grondprijs van vrij liggende kavels in Boekel gaat met dertig euro per vierkante meter omlaag en komt daarmee op 275 euro.

De verlaging moet de verkoop vlot trekken. Van de 43 vrij liggende kavels in Boekel werd er afgelopen jaar welgeteld een verkocht. Als de markt voor vrij liggende kavels zo slecht blijft, dan hangt de gemeente een strop van anderhalf miljoen euro boven het hoofd. Vandaar dat de Boekelse gemeenteraad zich donderdag het hoofd brak over de vraag wat wijsheid is. Of niks doen en hopen dat er volgend jaar alsnog veel kavels verkocht worden. Of de grondprijs fors verlagen, en bij verkoop van kavels voor lief nemen dat de ze daardoor een stuk minder opbrengen. Een prijsverlaging van dertig euro, betekent dat de 43 kavels samen zo'n zeven ton minder opleveren. Als er niets verkocht wordt, kost dat Boekel echter anderhalf miljoen aan rente.