Hobbyclub 19dec13

 

Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergade ringen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Hobbyclub

De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 12 december 2013

 

Overwegende dat

  • de hobbyclub al ruim 40 jaar gehuisvest is in het pand Kerkstraat 33B te Boekel;
  • de hobbyclub al deze jaren met inzet van veel enthousiaste vrijwilligers Boekelse kinderen knutselplezier bezorgt;
  •  dat met deze activiteit juist ook kinderen bereikt worden die niet deelnemen aan enig ander verenigingsverband
  • het gemeentelijk pand Kerkstaat 33B inmiddels in de verkoop is gebracht;
  • het tot op heden niet is gelukt dusdanige vervangende accommodatie te vinden voor de hobbyclub dat de activiteiten op gelijke voet kunnen worden voortgezet;
  • naast de hobbyclub ook diverse andere verenigingen zoals Joepi en carnavalsclubs gebruik maken van het pand aan de Kerkstraat en er als zodanig sprake is van multifunctioneel gebruik
  • de mogelijke sluiting van de hobbyclub veel maatschappelijke onrust teweeg heeft gebracht en nog brengt;
  • de mogelijk sluiting de vernietiging van de alom gewaardeerde inzet van vrijwilligers tot gevolg kan hebben;
  • dat dit alles niet opweegt tegen de beperkte opbrengst die de verkoop zal genereren; we hebben het immers over een gedateerd, enkel-steens gebouw dat geen enkel modern comfort biedt;

roept het college op het pand Kerkstraat 33B uit de verkoop te halen en de hobbyclub gebruik te laten maken van dit pand, mits dit veilig en verantwoord kan. Er dient niet meer geïnvesteerd te worden in het pand en beide partijen, zowel de hobbyclub als de gemeente blijven naarstig op zoek gaan naar een geschikt alternatief.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door het lid/de leden:                                            Handtekening:

Fractie DOP:Fractie Boekels Welzijn: