Interview Ted van de Loo

 

Ted van de Loo,  vier jaar wethouder in Boekel

een interview, januari 2014

door Heleen Verbrugge en Jacques Biemans

Graag willen we met de wethouder grondgebiedzaken Ted van de Loo terugblikken op vier jaar wethouderschap. Wat zijn de ervaringen hier? Hoe heeft hij hier gewerkt en waaraan? Wat heeft hij voor elkaar gekregen? Heeft hij het hier naar zijn zin gehad?
Aan de hand van een aantal vragen zullen wij Ted zijn bevindingen noteren. Hieronder treft u het verhaal van Ted in zijn woorden aan.


1.  Wat is er van  visie en gedachten die u had toen u als wethouder begon in Boekel gerealiseerd de afgelopen 4 jaar?  In welke thema’s of projecten wordt dat zichtbaar?
Kunt u iets zeggen over het aandeel waar u als D.O.P wethouder verantwoordelijk voor was?
De visie, filosofie en gedachtes die ik in de loop der tijd heb ontwikkeld, zijn verder  aangescherpt en redelijk tot uitvoering gekomen. Toen ik begon heb ik eerst een inventarisatie gemaakt en gekeken naar wat er al lag en hoe er hier gewerkt wordt. Al snel had ik in de gaten dat ik nog wat te doen had op het gebied van strategische visieontwikkeling.

Er was genoeg te doen, voornamelijk naar de toekomst gericht. Dit is intern in het college voorgelegd en besproken, en we kwamen tot de conclusie dat we toch meer vanuit visievorming, zoals een structuurvisie moesten gaan werken. Niet telkens een ad hoc beslissing nemen.
Er lag een concept Structuurvisie en een programma Vitaal Landelijk Boekel wat meer op de organisatie betrekking had. Deze twee matchen niet helemaal met elkaar. Ik heb voorgesteld om de structuurvisie op te pakken en deze te vertalen naar de ruimtelijke toekomst. Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan met het uitvoeringsprogramma van Vitaal Buitengebied Boekel, dus de vertaling naar het buitengebied met ruime kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Dit moet dan leiden tot nieuwe ruimere beleidsregels in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Dit is wat wij van visie naar uitvoering in de steigers hebben gezet.

Dat is mijn basis geweest, om het verder te brengen. Ik denk dat het redelijk gelukt is, de structuurvisie die is er. Het Vitaal Buitengebied Boekel is er; en daar wordt nu al door de inwoners flink mee gewerkt. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gaat er in de komende 4 jaar aan komen. Hiermee wordt het ruimtelijke beleid in Boekel voor 10 jaar vorm gegeven.

Op financieel gebied hebben we een aardige vertaalslag gemaakt van de bezuinigingen die er geweest zijn. Middels een aantal maatregelen zijn we er aardig in geslaagd onze financiële positie op orde te krijgen. Maar helaas zal dat nog wel een vervolg krijgen daar de rijksoverheid zich verder terugtrekt en de financiële gevolgen daarvan afgewenteld worden op de lagere overheden, de gemeente.

Dat betreft ook het grondbedrijf. Toen ik hier kwam was de crisis net begonnen en dacht iedereen nog dat het wel goed zou komen wat het grondbedrijf betreft. Maar we kwamen er snel achter dat dat niet zo was, er moest structureel ingegrepen worden. Hierin hebben we een aantal maatregelen getroffen, het verlies genomen maar ook nieuwe ideeën toegevoegd om door te ontwikkelen. Het is nu redelijk op orde met het grondbedrijf, dat zeker, maar er moet nog een doorkijk komen naar de komende 10 jaar, waarbij we waakzaam moeten blijven.

2. In een interview in 2011 gaf je aan dat jouw verwachtingen als wethouder in Boekel tot op dat moment uitgekomen waren. Wat kun je daar nu na vier jaar over zeggen? Voldoende uitdaging in deze job?
Ik was net een jaar bezig toen we het vorige interview hebben gehad. De verwachtingen over Boekel die zijn inderdaad uitgekomen. Ik was altijd geïnteresseerd in vormen van deregulering in Boekel m.b.t. de kapvergunningen, evenementen vergunningen, balie-bouwvergunningen, welstandsvrij bouwen, de mantelzorg e.d. Het was voor mij een echte uitdaging om hier naar toe te gaan.
Ik had een bepaald verwachtingspatroon van de organisatie hier, die echt innovatief goed bezig moest zijn met mensen die goed wisten waar ze het over hadden. En inderdaad, er zijn hier ondernemende ambtenaren die anders naar de zaken kijken, wat resulteert in dichtbij de ondernemers en de inwoners staan.
Dat betekent in gesprek gaan met initiatiefnemende inwoners en geïnteresseerd zijn om samen een slag te maken en daadwerkelijk met elkaar zaken te gaan realiseren. Dat is de kracht van deze gemeente! Ik vind dit geweldig, zo zou heel Nederland moeten werken.
Dus, mijn verwachtingen zijn helemaal uitgekomen, zelfs nog meer dan dat! En er was en is meer dan voldoende uitdaging.

3.  Zaken waar u zich als wethouder sterk voor hebt gemaakt. Welke dingen hebt u mede tot een goede uitvoering gebracht? En dingen waarin je teleurgesteld in bent?
Om met het laatste te beginnen: Ik vind het heel erg jammer dat rondom de randweg er nog géén definitief besluit is gekomen. Daar hebben we met elkaar vier jaar heel intensief aan gewerkt en met de provincie een aantal stappen gezet om tot een resultaat te kunnen komen; maar goed, ook daar zit politiek. Hoe het verder gaat, dat zal de komende tijd helder  worden.
Daarnaast ben ik teleurgesteld en betreur ik het heel erg, maar ook het college, dat de dialoog tussen boeren, burgers en buitenlui niet tot een afronding is kunnen komen. Dat heeft een aantal factoren gehad en heeft breed in de publiciteit gestaan.
Ik denk dat Boekel het praten met en luisteren naar elkaar, heel erg hard nodig heeft evenals het tonen van wederzijds begrip. Omdat er de komende jaren veel staat te gebeuren hebben wij vooral in het gesprek rondom het bestemmings buitengebied elkaar hard nodig om zaken te regelen. Deze twee onderwerpen zijn voor mij teleurstellend verlopen.
Daarnaast hebben we wel een aantal zaken kunnen doen; het glasvezelproject met Boekelnet met ondersteuning van de gemeente, daar zijn wij heel erg trots op, een hechte gemeenschap laat zien waartoe het in staat is.
Ook is Vitaal Buitengebied Boekel voor mij een van de zaken waarvan ik zeg daarin is Boekel wederom vooruitstrevend geweest. Niet gaan zitten wachten tot er iets gebeurt maar een alternatief bieden.
Vitaal Buitengebied Boekel is ontwikkeld voor de stoppende boer. De mogelijkheden hier binnen zijn belangrijk voor deze mensen. We kunnen hen een alternatief bieden zodat ze met hun eigen idee naar een nieuw perspectief kunnen komen. Met de nieuwe creatieve ideeën vanuit de boer zelf kan hij hiermee aan de slag. Van Goed via Beter naar Best met het doel om ervoor te zorgen dat er een nieuw inkomen kan ontstaan. De ruimte waarin hij het moet doen moet voor iedereen ook acceptabel zijn. Verbinden, samenwerken en mogelijkheden creëren dus co-creatie.

Rond het grondbedrijf en volkshuisvesting hebben we een aantal slagen gemaakt. Waar ik trots op ben is dat wij in Boekel nog steeds flink aan het bouwen zijn. Er zijn een aantal maatregelen geweest die we samen met de gemeenteraad ingezet hebben.
Een moderne vorm van een starterscafé organiseren, waar de starter echt centraal staat, startersleningen en echt bouwen van starterswoningen van € 150.000 energieneutraal, en dat is gelukt, kijk maar naar de Donk 2.
De ondersteuning bij de oprichting van Boekelenergie, wat prima loopt en naadloos past in onze duurzaamheidsagenda; dat gaat de komende jaren nog meer vorm krijgen door bevlogen inwoners.
En natuurlijk ook het project Ecodorp Boekel dat de komende maanden in de gemeenteraad aan de orde komt. In opdracht van de gemeenteraad hebben wij gezocht naar een alternatief voor de Run; Ecodorp Boekel is daaruit voortgekomen.

Zitten er in de gordel Hemelrijken/Voskuilenheuvel nog interessante ontwikkelingen?
Terugkomend op de structuurvisie, zien wij dit als een kansrijk gebied met allerlei mogelijkheden. Het is zelfs een project binnen de structuurvisie. Wij zijn aan het inventariseren of daar mogelijkheden liggen om daar versterking te brengen vooral op agrarisch-toeristisch-recreatief gebied. Ik denk dat het een combinatie kan worden van primair agrarische verbrede bedrijvigheid met daar omheen een aantal toeristisch recreatieve zaken. Je ziet daar nu ook al bestaande en nieuwe initiatieven, Eric Swinkels met de Schietbaan, het paintballterrein dat daar komt te liggen, Voskuilenheuvel, visvijver, een manege etc. De creatieve ideeën die er bij sommige ondernemers liggen kunnen het agrarisch-toeristisch-recreatieve element verder verbinden, versterken en uitbreiden.
De ondernemers moeten wel zelf het initiatief tonen, de gemeente kan alleen maar als vliegwiel fungeren.
Ook de ontwikkelingen vanuit Billy-Bird Hemelrijk bieden perspectief voor dit gebied.

4. De D.O.P. is de partij die jou als wethouder heeft aangezocht. De standpunten en doelstellingen van de D.O.P. komen die overeen met de uwe voor de komende jaren of wringen die ook wel eens?
 Als ik naar vier jaar geleden terugkijk, toen werd ik gevraagd om te gaan praten met de D.O.P. om te zien of het zou kunnen matchen; toen heb ik heel simpel de programmaboekjes van de D.O.P en dat van mijn eigen partij naast en op elkaar gelegd. Daar zaten opvallend veel gelijkenissen en dezelfde lijnen in.
Ook omdat het een lokale partij is heeft dit tot nu toe nooit gewrongen. Soms hebben we wel eens verschil van mening maar dat kan en dat mag ook. Ik heb ook een iets andere verantwoordelijkheid dan een raadslid of een lid van de partij. Ik draag dit zeker ook uit en beargumenteer ook waarom we dit wel/niet of anders gaan doen. Ik heb een fijne samenwerking met Antoinette, Ton en Inge; wij hebben een goede band opgebouwd en ik hoop dat wij dit kunnen continueren. De volgende vier jaar ? Er is door de D.O.P. een programma geschreven waar ik ook een bijdrage aan heb geleverd, om ook vanuit mijn positie de D.O.P.  te kunnen versterken!
Voor mij  is het helemaal geen straf om in Boekel te blijven, en daarmee is alles gezegd.
Ik ben iemand die uitdaging nodig heeft, mensen om zich heen wil hebben en nieuwe kansen wil oppakken.
Er liggen naar mijn idee een aantal ruimtelijke uitdagingen, het leefbaar houden van Boekel en Venhorst, maar vooral de ontwikkelingen in het buitengebied. De eerder genoemde dialoog is niet goed gelukt, maar we moeten wel aan de slag in het buitengebied.
We gaan proberen de agrarische sector en de burgers in Boekel weer samen aan tafel te krijgen om de dingen te gaan doen die we moeten doen, er moet immers een nieuw  bestemmingsplan buitengebied gaan komen.
De agrarische sector in Boekel is heel sterk vertegenwoordigd en een van de peilers van de lokale economie. Daar willen we echt iets voor betekenen, en dan gaat het niet om groot- groter-grootst, maar om goed-beter-best. Hoe kunnen we er nu met elkaar voor gaan zorgen dat de boer een goed inkomen heeft, maar ook de ruimte waarin hij zijn bedrijf moet voeren acceptabel is. Dit is een hele grote uitdaging waar we de komende tijd voor staan. Ook hier weer verbinden en samenwerken dus.

5. Welke sleutelwoorden passen het beste bij jou als wethouder? Terugkijkend en vooruitkijkend.
 Integer, open, eerlijk, transparant, meedenkend maar ook met gevoel als belangrijk item.  Je moet dingen doen om iets gedaan te krijgen, wel eerst goed over nadenken en je eerste gevoel daarbij mee laten spreken. Dat is ook de kracht van deze organisatie, men doet dit gewoon, men gaat hier gewoon met elkaar aan de slag; en dat goede gevoel erbij, dat is er zeker.
Ik heb ook geleerd dat als je dingen doet dan moet je het doen zoals je het zegt en als je dingen zegt, maar niet doet, dan gaat het fout. Als je in deze functie zit moet je integer zijn en als je dingen afspreekt dan moet je daar ook voor staan.

6.  De intergemeentelijke werkgroepen of samenwerkingsprojecten zijn deze functioneel geweest de afgelopen jaren? En hebben deze ook nog betekenis voor de komende 4 jaar? Welke?
 We werken op heel veel terreinen samen. In de grote regio Noord-Oost Brabant, wat nu AgroFoodCapital heet, ben ik de laatste jaren trekker geweest van het project Vitaal Buitengebied.
Met enkele collega’s hebben wij geprobeerd voor de regio inzichtelijk te maken wat het belang is van de agrarische sector. We hebben vooral naar innovatie en onderwijs gekeken en ons de vraag gesteld hoe wij samen met de agrariërs uit het geijkte patroon kunnen komen en een sprong naar de toekomst kunnen maken. Dit zijn belangrijke thema’s in deze regio, en daar heb ik de afgelopen jaren met veel plezier aan mee mogen werken.

Daarnaast is het uitdragen van de gemeente Boekel, door heel Nederland erg leuk! Het gaat over het welstandsvrij bouwen, de vergunning verlening, het glasvezelnetwerk waar wij vrij uniek in zijn. Het volgende zou het Ecodorp Boekel wel eens kunnen zijn.
Boekel probeert onderscheidend te zijn en dat lukt elke keer en het is mooi om daarin mee te kunnen draaien.
Het grootste compliment kreeg Boekel onlangs van Gedeputeerde Bert Pauli (VVD) die in de krant schreef dat hij een zelfstandige gemeente Boekel wel kon billijken, want Boekel had zijn zaakjes goed voor elkaar! Dit heeft alles te maken met de discussie rond veerkrachtig bestuur van gemeenten, gemeente moeten samenwerken of fuseren.
Boekel staat daar zelfbewust en stevig in en “Boekel zelfstandig” wordt daarin ook gedragen door de gemeenschap; en dat begint toch steeds meer waardering en respect af te dwingen!

7. Boekel zelfstandig?
 Waarom niet?!! Ik denk dat de kracht van Boekel is dat het juist een overzichtelijke gemeente is. De cohesie, de samenhang, de authenticiteit van Boekel dat is er gewoon. De betrokkenheid van de inwoners bij de zaken die in de samenleving aan de orde zijn is hier duidelijk zichtbaar en heel authentiek! Denk daarbij bijvoorbeeld aan de overweldigende deelname aan Boekel 700, dat is toch geweldig! Boekel wil onderscheidend, uniek en authentiek zijn en dat lukt heel aardig!

8.  Wonen en werken als wethouder niet in dezelfde gemeente, hoe kijk je daar nu na vier jaar ervaring tegenaan? Denk je nog aan verhuizen in de toekomst? En het thuisfront? Of ben je gewoon een niet in Boekel wonende toch echte Boekelse wethouder? Voordelen/nadelen?
Ik hoop dat de mensen in Boekel dat laatste ook zo ervaren. Ik ben op gezette tijden aanwezig in Boekel. Wanneer er ’s avonds of in het weekend mijn aanwezigheid wordt verwacht, dan ben ik er. Ik vind dat ook mijn plicht als wethouder en zeker in deze gemeenschap waarin iedereen elkaar opzoekt en op elkaar leunt. En deze functie kan ik alleen maar vervullen door aanwezig en betrokken te zijn.
Voor en nadelen zijn er altijd. Voor mij is het een nadeel dat ik niet in Boekel woon, maar voor mijn gezin is het een voordeel. Als ik naar de winkel ga in mijn dorp, Middelbeers, mis ik wel eens de aanspraak van de mensen, mijn vrouw daarentegen vind dat wel prettig.
Die aanspraak heb ik in Boekel bij mensen aan de keukentafel, in de buurt van het plein of ergens anders waar ik mensen tegen het lijf loop en daar een praatje mee aanknoop.

Voordelen op afstand van je werk wonen?
Ja, ik heb geen vooroordelen. Ik heb geen vergaande relaties met de mensen in Boekel, daardoor kan ik ook beter afstand houden en makkelijker objectief kijken naar zaken. Dit betekent niet dat ik niet betrokken ben.
De verbondenheid zoals die er is tussen verenigingen, instellingen of families in Boekel, daar sta ik meer buiten. Daardoor kan ik zaken die spelen objectief beoordelen. Daar ben ik heel integer in.
Op zich is het geen probleem wanneer iemand op afstand woont. Of een wethouder nu wel of niet woont in de plaats waar hij werkt, dat maakt geen verschil, het gaat om de betrokkenheid die je met de inwoners hebt. In de toekomst zal je dit wel vaker gaan zien waar gemeenten meer gaan samenwerken of zelfs helemaal samen gaan.  We moeten er wel voor waken dat het wethouderschap geen ambtenaars vak wordt, je bent immers de vertegenwoordiger van de inwoners in het bestuur. Belangrijk blijft dat de betrokkenheid bij de samenleving waarin ze werken, heel erg groot moet zijn.

9.  Met welke innovatieve projecten of thema’s ben je nu nog actief? Heb je vanuit het D.O.P. programma nog thema’s op het oog voor de komende jaren?
Ecodorp is natuurlijk ook een innovatief project. Vitaal Buitengebied Boekel is in het leven geroepen voor de stoppende boer. Maar vooral ook voor de agrarische ondernemers die met een alternatief verder willen gaan. Er zijn een aantal voorbeelden in de regio waar wij iets mee kunnen gaan doen.

Aansluitend op “Vers van Hier” zou je zoiets als “ ’t Boekels Vérreke” kunnen gaan    produceren, geënt op een specifieke doelgroep zoals de 55 plusser. Het Vair Varkenshuis in Erp of PIP Animal in Nistelrode zijn hiervan mooie en goede voorbeelden. Zoek samen met elkaar naar de nieuwe co-creatie.
Dit soort innovaties zou ik samen met de sector en ZLTO hier in Boekel willen oppakken om de toekomst van onze agrarische ondernemers beter en positiever te laten zijn.
In de pluimveesector zie je ook interessante innovatieve ontwikkelingen, denk bv. aan de rondeelstal. Op deze manier gaan we naar hele andere vormen van bedrijfsvoeren met een andere uitstraling van het boerenbedrijf.

Het is aan de agrariërs om hier initiatief in te nemen, de gemeente en AgriFoodCapital kunnen hierin ondersteunen. Ondernemen is vooruitzien en je ziet de samenleving veranderen, een kanteling naar voedselveiligheid, kwaliteit en gezondheid van mens en dier wordt steeds belangrijker gevonden. We gaan terug naar vormen van de vroegere veehouderij, alleen op een meer innovatieve manier in kleine kringlopen. Mestoverschotten dwingen ons om tot een duurzame oplossing te komen bij de bron, dus we moeten elkaar de spiegel voorhouden en durven zeggen, het moet, maar het kan ook anders.
De agrarische sector zal de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen in het beleid van de gemeente Boekel.

10. Heb je nog andere zaken waarover je wilt vertellen rond politiek en D.O.P. in Boekel? Of kwijt wilt aan de mensen in Boekel? Of je ervaringen met Boekelse mensen of partijen?
Ik vind dat de Boekelse mensen trots “op d’r eigen” mogen zijn; ik denk dat ze het met elkaar goed voor elkaar hebben. In de politiek tref je verschillende meningen aan maar uiteindelijk komt men veelal in een goede sfeer, toch nader tot elkaar.
De mensen in de gemeenteraad weten heel erg goed waar ze mee bezig zijn en denken er goed over na. Er wordt heel constructief samengewerkt en het niveau van de gemeenteraad is hoog!!

Dus Boekel, ga zo door !
Aldus Ted van de Loo.

Wij danken Ted van de Loo hartelijk voor zijn medewerking aan dit interview.