Molenbrand

 

D.O.P. publicaties
Molenbrand (2)


8 maart 2012
Nog meer varkens op de Elzen en Molenbrand?

Voor Molenbrand 5 en 9 heeft de ondernemer bij de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan aangeleverd voor de vormverandering van het agrarisch bouwblok, waardoor het aantal varkens dat gehouden wordt zal toenemen. De D.O.P. heeft grote bezwaren tegen nog meer varkens in het gebied Elzen/Molenbrand. Dit gebied maakt onderdeel uit van een buurtschap, ligt in het woon-werklandschap en is als verwevingsgebied gekwalificeerd.
De ondernemer heeft in de loop van de tijd twee bedrijven aan elkaar laten groeien met een totaal aan bouwblokken met een oppervlakte van bijna 5 ha. aan stallen en opslag. Een ontwikkeling waar de D.O.P. zich niet in kon en kan vinden. De D.O.P. vindt dat er sprake is van totale onbalans. In de structuurvisie van de gemeente Boekel worden de buurtschappen als “parels” gekwalificeerd, die beschermd moeten worden.
In het woon-werklandschap moet vooral sprake zijn van kleinschalige ontwikkelingen. Aan de Elzen/Molenbrand gebeurt juist het tegenovergestelde. Naast de al gebouwde stallen met het enorme aantal dieren, wordt er nu een aanvraag voorgelegd om twee kleine stallen om te vormen tot een nieuwe grote stal, dat leidt tot meer dan een verdubbeling van het aantal varkens in de nieuw te bouwen stal.

De ondernemer wil in dit geval gebruik maken van een al eerder verworven milieuvergunning. Maar voor een bouwblokverandering moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De gemeenteraad moet de aanvraag voor het wijzigen van dit bestemmingsplan beoordelen en aangeven of ze daar aan wil meewerken. Ze kan deze aanvraag dus goed- of afkeuren. De D.O.P. wil deze aanvraag afwijzen.

De bouwmassa neemt teveel toe, er is een toename van het aantal verkeersbewegingen op de omliggende wegen, er is te weinig afstand tot andere percelen, er vindt een te grote aantasting van het buurtschap en het landschap plaats. Voor ons zijn dat ruimtelijk relevante argumenten voor het afwijzen van de bouwblokwijziging.
De milieuvergunning wijst verder uit dat de ammoniakuitstoot toeneemt. Dat vinden we onacceptabel.
Het zal u als lezer niet ontgaan zijn dat er de laatste jaren een flinke discussie heeft plaatsgevonden onder de noemer “Megastallen nee”. Het provinciebestuur heeft daarop besloten dat bouwblokken in de verwevingsgebieden niet groter dan 1,5 ha. mogen worden.
De D.O.P. heeft de gevolgen van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid steeds hoog op de agenda gezet en dat heeft als resultaat gehad dat er nu landelijk een onderzoek hiernaar gaande is. Uit de tussentijdse gezondheidsrapporten is gebleken dat er duidelijk effecten zijn op de gezondheid van de omwonenden. Er moet daarom heel zorgvuldig omgegaan worden met uitbreidingen van varkensstallen. We missen bij dit voornemen nadrukkelijk het voorzorgsprincipe dat gehanteerd moet worden: zolang niet volledig duidelijk is welke invloed de intensieve veehouderij heeft op de gezondheid van mensen moet men geen toename van de varkensstapel toestaan. Bovenstaande argumenten rechtvaardigen onze afwijzing.
Fractie D.O.P.,
Antoinette Heunks, Ton van de Ven, Inge van Boxmeer


D.O.P. publicaties
Molenbrand, Boekel (1)

16 februari 2012

Voorontwerpbestemmingsplan Molenbrand 5 en 9 in Boekel.
Betoog fractievoorzitter Antoinette Heunks in raadsvergadering van 16 februari 2012

Grote bezwaren.
De D.O.P. heeft grote bezwaren tegen nog meer varkens in het gebied Elzen/Molenbrand. Dit gebied maakt onderdeel uit van een buurtschap en ligt in het woon-werklandschap en is als verwevingsgebied gekwalificeerd.

Waarom grote bezwaren?
De D.O.P. vindt dat er sprake is van een totale onbalans in dit gebied.
Bovenop de reeds gebouwde stallen met het enorme aantal dieren wat daar aanwezig is wordt er nu de mogelijkheid geschapen om nog twee kleine stallen om te vormen tot een groter geheel, wat mogelijkheid biedt tot een meer dan verdubbeling van bestaande vergunde aantallen dieren.

Een voorbeeld;
In stal 1 mogen nu 700 vleesvarkens, dat wordt straks 1152 vleesvarkens en 529 gespeende biggen.
In stal 2 mogen nu 720 vleesvarkens in de nieuwe situatie worden dat 1584 vleesvarkens en 216 opfokzeugen.
Te veel verstening, te veel dieren , dus ook te grote milieudruk, stankoverlast, te grote inbreuk in buurtschap en landschap te grote belasting van de wegen die niet ingericht zijn voor zo veel verkeersbewegingen.
Door de fa. Coppens zijn in het verleden vergunningen gevraagd voor de bouw van in totaal bijna 5 ha. stallen, die allemaal bij elkaar liggen. Een ontwikkeling waar de D.O.P. zich niet in kon en kan vinden, waarom niet? De reconstructie zegt dat in de verweving gebouwd mag worden tot 1,5 ha.

In de structuurvisie worden de buurtschappen gekwalificeerd als “parels” die beschermt moeten worden. In het woon-werklandschap moet vooral sprake zijn van kleinschalige ontwikkelingen. Dit alles is in forse tegenspraak met de enorme ontwikkelingen aan de Elzen/Molenbrand.
Daarnaast heeft er een fikse discussie plaatsgevonden onder de noemer “Megastallen nee” met als resultaat dat het provinciebestuur besloten heeft dat er niet groter dan 1,5 ha. gebouwd mag worden.


Daar bovenop heeft de D.O.P. de gevolgen van intensieve veehouderij in relatie tot volksgezondheid hoog op de agenda gezet met als resultaat dat er nu landelijk een onderzoek gaande is en de GGD de gemeenten geadviseerd heeft maatregelen te nemen ter bescherming van de volksgezondheid.

Vergunningen
De ondernemer heeft vergunningen, maar wil een bouwblokwijziging. De Raad heeft de bevoegdheid om een bouwblokwijziging af te keuren, mits goed onderbouwd.

De D.O.P. is niet akkoord.
Te grote verstening, te grote bouwmassa, te grote verkeersbelasting, te weinig afstand tot andere percelen ,te grote aantasting buurtschap en landschap zijn onze ruimtelijk relevante argumenten voor het afwijzen van de bouwblokwijziging.
De milieuvergunning wijst uit dat er een toename gaat ontstaan van de ammoniakuitstoot. Dit vinden we onacceptabel. Nieuwe ontwikkelingen moeten altijd zorgen voor een vermindering van ammoniak-uitstoot en het is niet te verteren dat er nu sprake is van vermeerdering!!
Daar bovenop komt nog dat er heel zorgvuldig omgegaan moet worden met uitbreidingen van megastallen en de effecten hiervan op de gezondheid van de omwonenden. We missen nadrukkelijk het voorzorgsprincipe wat hier gehanteerd had moeten worden.
Dit alles rechtvaardigt ons nee!

Antoinette Heunks.