Nieuws

 

In het nieuws
Plattelandsontwikkeling
Partnerbericht Plattelandsontwikkeling
4 november 2011Dit is een bericht van het management programma Landelijk Gebied (plg). Het partnerbericht verschijnt maandelijks en wordt verstuurd aan onder meer: leden gebiedscommissies, leden pvur, provinciaal medewerkers plg en projectleiders. Doel is het uniform en tijdig informeren van partners over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen in het proces van plattelandsontwikkeling.
Inhoud: De transitie van het Brabantse Stadteland
De transitie van het Brabantse Stadteland
Op vrijdag 4 november presenteren Gedeputeerde Staten het koersdocument De transitie van het Brabantse Stadteland. Het gaat om een aantal onderling samenhangende documenten, die richting geven aan de ontwikkeling van het Brabantse landelijk gebied de komende jaren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze documenten in zijn vergadering van 1 november vastgesteld en vervolgens aan Provinciale Staten aangeboden. Provinciale Staten behandelen de documenten op 9 december a.s..
Concreet gaat het om de volgende documenten:
1.De transitie van het Brabantse Stadteland  Een nieuwe koers
2. Uitwerking van het advies van de Commissie van Doorn, over de toekomst van de intensieve veehouderij
3. Statenvoorstel om in te stemmen met het onderhandelingsakkoord IPO-rijk 'decentralisatie natuur';
4. Startnotitie herziening natuur- en landschapsbeleid.

Vitaal Brabants stadteland
Het document De transitie van het Brabantse Stadteland  Een nieuwe koers is het moederdocument. Hier staat de visie op een vitaal Brabants stadteland. We spreken van stadteland omdat in het dichtbevolkte Brabant stad en platteland nauw verweven zijn en elkaar nodig hebben.
Die visie betekent het volgende:
· Er moet een betere samenhang komen tussen de economie, de leefbaarheid en gezondheid en een rijke natuur en een mooi landschap. Het gaat om de combinaties.

· Veel meer moeten burgers en ondernemers samen met de overheden plannen maken en uitvoeren. Dat betekent goed naar elkaar luisteren en samenwerken.

· In de landbouw en de daaraan verbonden bedrijvigheid moet kwaliteit voorop staan. Niet meer groot-groter-grootst, maar goed-beter-best. Het al maar groter worden van bedrijven is geen vanzelfsprekendheid meer, het gaat om bedrijven die rendement koppelen aan een vitaal Brabant.
· De regelgeving wordt eenvoudiger en scherper. Tegelijkertijd komen er mogelijkheden om voor een echt duurzaam plan af te wijken van die regels.
Dit koersdocument is leidend voor alle komende dossiers die betrekking hebben op het provinciale beleid voor het landelijke gebied. Hierbij gaat het om onderwerpen als Economisch Programma, Nota vrijetijdseconomie, vervolg Programma Landelijk gebied, actualisatie beleid natuur en landschap, etc.

De drie, naast het koersdocument genoemde, dossiers zijn de eersten die een verdere uitwerking geven van het koersdocument. De dossiers sluiten aan op de principes en waarden zoals het koersdocument die verwoordt.

Alle dossiers zijn hier te vinden.