Nieuws

 

In het nieuws
Randweg (4)


Brabants Dagblad, vrijdag 4 maart 2011

RANDWEG BOEKEL Extra rotonde zorgt volgens gemeentebestuur voor meer veiligheid

Boekel legt toch rotonde bij De Vlonder


De randweg Boekel krijgt toch een rotonde om bedrijventer­rein De Vlonder te ontsluiten.

Daarmee is een belangrijk knelpunt van de baan. Verder zullen twee woningen worden ge­sloopt, zo blijkt uit de detaille­ring van het ontwerp van6 de weg.

door Lieke Mulder

BOEKEL
Het college van B. en W. van Boekel heeft de knoop doorge­hakt voor de ontsluiting van be­drijventerrein De Vlonder op de randweg. Er komt wel een rotonde en twee woningen worden ge­sloopt. De direct betrokkenen zijn daar deze week van op de hoogte gesteld.

Een rotonde bij De Vlonder is opmerkelijk, omdat eerder steeds ge­steld werd dat voor een goede doorstroming er een minimale af­stand van 1200-1500 meter tussen rotondes zou moeten liggen. Wethouder Ted van de Loo stelt echter dat in goed overleg met de provin­cie is besloten om daar dit keer van af te wijken. We hebben de conclusie getrokken dat die extra rotonde de veiligste optie is om het verkeer van de Vlonder te ontsluiten. Dat betekent dat we een aantal aanvullende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat verkeer altijd zo naar de Vlonder gaat, en niet via de Molenstraat.

Ander groot verschil is dat nu toch twee woningen plaats moeten ma­ken. De huizen met adres Neer­broek 21 en de Volkelseweg 1 zul­len verdwijnen. Daarvoor is gekozen, stelt Van de Loo, omdat zo juist andere woningen ontlast kun­nen worden. Volgens Van de Loo waren de bewoners op de hoogte van de plannen. Van de Loo: De mensen van de Neerbroek 21 en de Volkelseweg 1 zijn al in een vroegtijdig stadium benaderd.

Mensen weten vanaf nu dus waar de weg komt te liggen. Volgens Van de Loo zal er niets meer veran­deren aan de route. De raad be­slist nog over het geld en de inrich­ting van de ruimte tussen de weg en de bebouwing, niet meer over de route. Wanneer de aanleg pre­cies start, is nog niet bekend. Dat hangt af van de provincie, die nog moet beslissen of de randweg wordt opgenomen in een lijst van drie of vier randwegen die in de periode 2012-2016 aan de beurt zijn. Van de Loo gaat ervan uit de de Boekelse randweg daar bij zit. En dan is het aan de provincie om te zeggen, wel­ke in 2012 en welke in 2016.

Verkeer dat van de ene kant van de randweg aan de andere kant wil komen, kan dat doen bij de rotondes. Ook fietsers kunnen bij de rotondes oversteken. Voor hen komen bij de rotondes vrij liggende fietspaden. Fietsers kunnen bij het oversteken steeds halverwege de rijbaan stoppen op een verhoogde middenberm. Totale kosten zijn 17,25 miljoen euro, waarvan Boekel 2,65 mil­joen zal moeten ophoesten. Van de Loo: Het is een fors bedrag. Maar we moeten het ervoor over hebben. Je investeert voor de komende vijftig jaar.

Al met al heeft het tien jaar ge­duurd van de eerste aanzetten, tot het uiteindelijke ontwerp. Burgemeester Pierre Bos. We hebben goed werk kunnen doen, doordat we het lokaal heb­ben kunnen oppakken en op die manier voorwerk voor de provin­cie konden doen. Uiteraard blijft het voor een aantal inwoners pijn doen. Dat betreuren wij, maar uiteindelijk is het belang van Boekel in het algemeen gro­ter.

Op maandag 28 maart is om 20.00 uur in Nia Domo een algemene informatieavond over de randweg.


In het nieuws
Randweg (3)


Brabants Dagblad, zaterdag 11 december 2010

Opiniepagina

Toch nog ruimte voor alternatieven

Dat Boekel nu serieus kijkt naar een alternatieve locatie voor de noordelijke Randwegrotonde, is grotendeels te danken aan het nieuwe college van B. en W.

H
et bepalen van een rou­te voor een nieuwe weg is een moeizaam proces. Bij de randweg Boekel is dat niet anders. Lang­zaam maar zeker wordt nu de precieze route duidelijk. En krijgen bewoners meer zekerheid. Voor sommigen is het positief, anderen negatief. Zo weten de bewoners van Het Goor dat hun buurtschap doorsneden gaat worden. En ontspringen de Zandhoekers de dans. Blij of teleurgesteld: waar deze bewoners van het middenstuk het wel over eens zullen zijn, is dat de vaststelling van dit stuk van het tracé heel wat zorgvuldiger is opge­pakt dan de snelle afhandeling van het noordelijke en zuidelijke deel. Daar werd alles er nog net voor de verkiezingen in maart doorheen gejast. Wethouder Peter Ketelaars stelde dat Boekel anders niet vooruit kon. Maar de provin­cie besluit pas eind 2011. De bewoners van de noordelijke en zuidelijke route hadden pech, zo leek het. Zij stonden voor een voldongen feit. Neem bijvoorbeeld de noordelijke rotonde. Vastge­steld was dat die rotonde vlakbij de Volkelseweg zou komen. Het vrachtverkeer voor De Vlonder zou gewoon via de Molenstraat naar de Vlonder blijven rijden. De bewoners van dat deel van de Mol­enstraat hadden héél veel pech. En aangezien de route al definitief vaststond, leek er weinig ruimte meer voor hun inbreng. Maar gelukkig voor hen blijkt nu dat zij alsnog mogen meedenken. En is er veel meer openheid. Twee weken geleden was er een bewonersavond, nu al staat er een ver­slag op de gemeentewebsite. Er is nu veel meer ruimte voor de in­breng van bewoners. Gelukkig wa­ren zij zo assertief om met een al­ternatief te komen, ook al leek de route al definitief vastgesteld. De ro­tonde kan nog honderden meters verplaatst worden, blijkt nu. En ook een andere aansluiting van De Vlonder op de Randweg is een op­tie. Al met al kan gesteld worden dat het helemaal geen zin heeft gehad om de noordelijke en zuidelij­ke tracé overhaast vast te stellen.

Het enige wat het vorige college daarmee bereikt heeft, is veel wantrouwen, boosheid en onbegip.

In het nieuws
Randweg (2)


Brabants Dagblad, 9 december 2010

DEFINITIEVE TRACé Boekel overlegt met betrokkenen

Weinig kans op directe weg Vlonder-randweg


Boekel overlegt met bewoners van de Neerbroek over de pre­cieze ligging van de noordelijke randwegrotonde. Ook moet de ontsluiting van De Vlonder nog geregeld worden. Een recht­streekse weg wordt volgens wet­houder Van de Loo moeilijk.

Lieke Mulder

BOEKEL
 Nu het grove tracé van de randweg Boekel bekend is, is het tijd voor de nadere detaillering. Om tot een goede afweging te komen, heeft de gemeente twee we­ken geleden een bijeenkomst ge­houden met bewoners van de Neerbroek. Zij krijgen te maken met een rotonde in hun achtertuin. De bewoners hebben een al­ternatief bedacht voor de locatie die de gemeente nu op het oog heeft. Volgens wethouder Ted van de Loo is het goed om daar serieus naar te kijken. Ook maken de be­woners van de Neerbroek en de Molenstraat zich grote zorgen over de aansluiting van bedrijventer­rein De Vlonder op de randweg. Van de Loo: Het grootste pro­bleem vormen nu de Molenstraat en de Neerbroek en omgeving. Daar werd door de buurt een aan­tal alternatieven aangedragen. En daar willen we serieus naar kijken.

Om drukte van vrachtverkeer in de Molenstraat en op binnenwe­gen te voorkomen, is er een grote behoefte aan een rechtstreekse aan­sluiting van bedrijventerrein De Vlonder op de randweg. Dat is ech­ter nog niet geregeld en het zal veel geld kosten om zo’n weg te realiseren. Wethouder Ted van de Loo: Vooral mensen die aan de noordkant wonen geven aan dat De Vlonder eigenlijk een recht­streekse aansluiting op de rand­weg zou moeten krijgen. Daarvoor zitten we ook met de provincie om tafel. Maar ik moet zeggen: dat valt nog niet mee.

Begin volgend jaar volgen bijeen­komsten met bewoners uit de omgeving Mutshoek, Zandhoek, Het Goor, Lage Raam en belangenorga­nisaties. Vooral bewoners van Het Goor zijn zeer ongelukkig met het gekozen tracé dat hun buurtschap doorsnijdt. Onder andere wordt ge­sproken over waar parallelwegen zouden moeten komen, over in­richting van het gebied tussen de randweg en de kom van Boekel en over de afwatering van het gebied.

Boekel zal in maart 2011 een defini­tief ontwerp en een kostenraming aan de provincie presenteren. De provincie zal dat vervolgens mee­nemen in de begrotingsbehande­ling in november 2011. Na de be­handeling binnen de provincie, zal er ook meer duidelijkheid komen over wanneer Boekel verder kan met procedures en wanneer de randweg dan daadwerkelijk aangelegd kan gaan worden.