Structuurvisie

 

D.O.P. publicaties
Structuurvisie
28 oktober 2011

D.O.P. tevreden met vastgestelde structuurvisie

Visie op hoofdlijnen (Bron: Structuurvisie Boekel)

Gemeenten maken structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. In een structuurvisie wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld de identiteit van de gemeente, het woonmilieu, de werksituatie, de infrastructuur en de benodigde voorzieningen.

Recentelijk heeft de gemeenteraad van Boekel haar structuurvisie vastgesteld.

De D.O.P. is tevreden met de vastgestelde structuurvisie. Wij vinden er voldoende onderwerpen met bijbehorende uitvoeringsprojecten in terug, waar ons devies `Voor mens en natuur` tot zijn recht komt.

De structuurvisie is een visie op hoofdlijnen. Op de bij de structuurvisie behorende kaart wordt een beeld geschetst van de verschillende bestemmingen op het grondgebied van de gemeente Boekel. Het doet de D.O.P. deugd te kunnen constateren dat er voldoende en evenredige aandacht is voor bedrijvigheid, wonen, zorg, recreëren, natuur en landschap. Dit laatste wordt gerealiseerd door een koppeling van de groengebieden en versterking van boslandschappen, maar ook door het intact houden van het open agrarisch landschap. Het grootste deel van onze gemeente wordt in beslag genomen door het agrarisch landschap. Terecht, we zijn immers een overwegend agrarische gemeente en dat willen ook graag zo houden. Dat kan echter alleen wanneer de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij de leefbaarheid, de volksgezondheid, het dierenwelzijn en het milieu niet aantasten en niet onacceptabel belasten. Volgens de D.O.P. moet er altijd sprake zijn van een juiste balans tussen het economische, het menselijke en het natuurlijke kapitaal.

De structuurvisie van de gemeente Boekel biedt het woon-werklandschap, tussen Boekel en Volkel, mogelijkheden voor een combinatie van wonen, werken en recreëren. Vooral in dit woon-werklandschap liggen buurtschappen, met ieder hun eigen kwaliteiten en kenmerken. Volgens de structuurvisie dient er eerst een beeldkwaliteitsplan te worden opgesteld, voor er sprake kan zijn van nieuwe ontwikkelingen. De D.O.P. heeft al jaren voor een dergelijk beeldkwaliteitsplan gepleit. We willen voorkomen dat er in een buurtschap ontwikkelingen plaats vinden, die daar niet in thuis horen en waarvoor geen draagvlak is. In het buurtschap De Elzen is er bijvoorbeeld een onbalans ontstaan tussen wonen en agrarische bedrijvigheid door de intensieve veehouderij. Het gaat ons niet om de extra regeltjes, die het beeldkwaliteitsplan met zich meebrengt, maar om de kwaliteit van wonen en leven.
Met deze structuurvisie zijn de hoofdlijnen uitgezet om Boekel in de toekomst dorps, agrarisch, bedrijvig, en toch leefbaar en aantrekkelijk te laten zijn. Wij staan voor de volle 100 % achter deze structuurvisie.

Fractie D.O.P.
Antoinette Heunks
Ton van de Ven
Inge van Boxmeer.