Nieuws

 

In het nieuws
Veehouderij


Gemerts Nieuwsblad, 12 november 2010
ZLTO gedraagt zich als rupsje nooit genoeg.
De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) afdeling Gemert-Bakel lanceerde af­gelopen week haar visie op de ontwikkelingen in het buiten gebied voor de komende tien jaar (GN 9-11). Kern van het, betoog is dat de ZLTO van de zogeheten verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden (log`s) af wil. Deze indeling is gemaakt naar aanleiding van de uitbraken van varkenspest in 1997. Toen is afgesproken dat het buitengebied opgedeeld zou worden in extensiveringsgebieden (ruimte voor natuur; veeteelt moet hier weg), verwevingsgebieden (bestaande veehouderijen mogen blijven, maar niet meer uitbreiden) en log`s (uitbreidingslocatie). De visie die ZLTO Gemert-Bakel nu presenteert doorkruist deze afspraken. In feite wil zij niets anders dan de spelregels tussentijds veranderen. En dat is niet de eerste keer!
Nadat de Europese Commissie in 2003 akkoord ging met het gebruik. van een markervaccin bij een eventueel uitbraak van varkenspest, zijn de oorspronkelijke afspraken onder druk van de ZLTO al aangepast. Vanaf dat moment mochten veehouders weer uitbreiden in de verwevingsgebieden. Ook de afspraak om de intensieve veehouderij op te heffen in de extensiveringsgebieden, ten gunste van natuurontwikkeling, is op veel plaatsen niet nagekomen. En nu wil ZLTO Gemert-Bakel de afspraken nog verder oprekken door log`s en verwevingsgebieden samen te voegen tot zogeheten `nieuwe verweving`, zodat intensieve veehouderijen overal weer groter mogen worden dan 1,5 hectare bouwblok. De ZLTO is namelijk van mening dat de grens van anderhalve hectare niet voldoende is. Mogen we de ZLTO er even aan herinneren dat deze visie in strijd is met de afspraken die op 19 maart zijn gemaakt in Provinciale Staten tijdens het debat over de megastallen? Toen is besloten dat bedrijven in verwevingsgebieden niet groter mogen worden dan 1,5 hectare. Helemaal troebel wordt het als Wim Meulemeesters (voorzitter ZLTO) opmerkt dat `dit niet per definitie betekent dat agrariers zoveel grotere stallen willen gaan bouwen`. O nee? Waarom komt hij dan met dit plan?
De argumenten die de ZLTO opvoert, zijn eveneens discutabel. Zo wordt onder meer ge­steld dat mestvergisting een duurzame oplos­sing zou zijn. Gemakshalve worden daarbij een groot aantal kostenposten buiten beschou­wing gelaten. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt bijvoorbeeld dat de totale ener­giebalans van de intensieve veehouderij negatief is. Mestvergisting opvoeren als een `duurzame oplossing` is niets anders dan men­sen zand in de ogen strooien. Meulemeesters geeft verder aan `in eerste instantie voorstander te zijn van. familiebedrijven`: Let op de aanduiding `in eerste instantie`. Moeten we in de toekomst rekening houden met nog verdere oprekking van de afspraken?
Opvallend is verder dat Meulemeesters de aanduiding `megastal` vermijd: Hij spreekt liever van `familiebedrijf`. Maar hoe je het ook wendt of keert: de totale veestapel in Brabant (en vooral in De Peel) is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de afgelopen jaren weer flink toegenomen. Door de afspraken opnieuw ter discussie te stellen, gedraagt de ZLTO zich weer eens als rupsje nooit genoeg. De kernvraag is: willen de inwoners van De Peel dit wel?
Ook het standpunt van de ZLTO Gemert-Bakel dat de extensiveringsgebieden een geschikte plek zouden zijn voor het vestigen van melkveehouderijen, getuigt van minachting van eerder gemaakte afspraken. Deze gebieden zouden immers vrijgemaakt worden van veehouderij en bestemd worden voor natuurontwikkeling. Bovendien behoort de melkveehouderij tot één van de grootste vervuilers als het gaat om broeikasgassen (methaan en lachgas zijn nog schadelijker dan C02).
We zijn het volledig eens met de opmerking van de ZLTO dat een bedrijf meerwaarde moet hebben voor de omgeving. Maar bij het opmaken van die balans moeten wel alle kosten en baten in rekening worden gebracht. Dus niet alleen de opbrengsten voor een beperkt aantal ondernemers op korte termijn, maar zeker ook de negatieve effecten die voor rekening komen voor de gemeenschap als geheel. Daarbij kan gedacht worden aan gevolgen voor onze volksgezondheid, welzijn en leefbaarheid, maar ook aantasting van natuur en landschap. Niet in de laatste plaats moeten we ook denken aan negatieve effecten op het vestigingsklimaat in onze regio en de afbrokkelende werkgelegenheid in de agrarische sector. De vraag is dus of de gemeenschap deze prijs wil én moet betalen ten gunste van een beperkt aantal ondernemers. Wij vinden van niet!!!
Groep verontruste inwoners uit Gemert-Bakel / Milieustichting Boekel- Venhorst Duurzaam, Postbus 33, 5427 ZG Boekel.