Voskuilenheuvel

 

D.O.P. publicaties
Voskuilenheuvel

Persbericht, 5 april 2012

Uitbreiding Voskuilenheuvel:
een stap voorwaarts voor de natuur

Westelijk van het bestaande park vindt de uitbreiding plaats (U

De afgelopen week sprak de Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel in een publicatie nog de wens uit dat de uitbreiding van het park doorgang kan vinden. Inmiddels heeft de gemeenteraad in afgelopen vergadering ingestemd met de aankoop van ruim zes hectare grond ten behoeve van de uitbreiding van Peellandschapspark Voskuilenheuvel. Een lang gekoesterde wens gaat nu in vervulling.

Maar eerst was er nog een uitvoerige discussie in de Raad voor nodig om het besluit goed te keuren. De oppositiepartij CDA wilde wel de grond aankopen, maar voorlopig niet tot realisatie overgaan (van uitstel naar afstel?). Bij de stemming waren de coalitiepartijen Boekel Welzijn, GBV en D.O.P. voor aankoop en CDA en VVD tegen.

De plannen voor uitbreiding van het Peellandschapspark Voskuilenheuvel hebben een lange aanloop. De Stichting voerde in 2002 al gesprekken met de gemeente over plannen om tot uitbreiding te komen. Er lag toen al een ontwerp op tafel. Om de realisatie van de plannen op weg te helpen heeft de D.O.P. bij de begrotingsbehandeling van 2008 voorgesteld om € 200.000,00 uit het fonds ‘Groen voor Rood’ te reserveren voor de uitbreiding. De gemeenteraad heeft daarmee ingestemd.

Was eerder uitbreiding in zuidelijke richting niet mogelijk omdat de grond niet verworven kon worden, nu is er met een eigenaar van grond aan de westelijke zijde een akkoord bereikt om ruim zes hectare aan te kopen.

De plannen kunnen als de aankoop bekrachtigd wordt snel ter hand worden genomen omdat de Stichting de regie en de uitvoering voor een groot deel in eigen hand houdt.

De doelstelling van de Stichting is zo als zij schrijft: Het doen verwezenlijken en in stand houden van het park en het conserveren van een stukje Peel.

In de financiering van de plannen wordt voorzien door naast middelen uit het fonds ‘Groen voor Rood’, ook middelen in te zetten uit compensatieverplichtingen ten gevolge van het rooien van de vele bomen voor de vernieuwde N605 en LOG-ontwikkeling. Verder zal worden getracht nog andere subsidiebronnen aan te boren.

De angst van omliggende ondernemers dat deze uitbreiding van het park hun bedrijfsactiviteiten zou kunnen belemmeren, zijn niet gegrond. Nieuw aangelegde natuur zit bestaande bedrijvigheid niet in de weg. Zo is dat wettelijk vastgelegd.

De plannen kunnen beschouwd worden als een voorloper en een mooi voorbeeld voor de op te richten Coöperatie Boekel: gemeente en particulieren werken samen aan plannen. De een faciliteert en de ander voert uit. Alle inwoners worden er beter van.

De gemeente krijgt een mooie toevoeging aan al een prachtig park. Een stuk landschappelijk historisch Boekels erfgoed komt nog beter in beeld. Goed voor de natuur, goed voor de burger, goed voor het toerisme.

De plannen blijken geen luchtkastelen, maar haalbare werkelijkheid. Wij feliciteren de Stichting met dit resultaat en wensen ze succes bij de realisatie.

D.O.P.-fractie

Antoinette Heunks, Ton van de Ven en Inge van Boxmeer