Wensen en ideeën van burgers

 

D.O.P. publicaties


29 juni 2011
Wensen en ideeën van burgers (2)


In de aanloop naar de verkiezingen 2010 voor de nieuwe gemeenteraad voerden wij campagne op het Agathaplein. Een aantal inwoners van Boekel en Venhorst heeft toen zijn wensen en ideeën voor de toekomst van de Gemeente Boekel op briefjes geschreven. De D.O.P. is met deze wensen en ideeën aan de slag gegaan. We schreven hier al eerder over. We gaan nu in op een aantal andere punten, die vaker door inwoners werden genoemd en waar de D.O.P het afgelopen jaar aan heeft gewerkt.

Nia Domo.
Een verzoek van een burger: Nia Domo naar de Boekelse maat verbouwen.
Nia Domo is het hart van het Boekelse centrum. Reeds lange tijd wordt gesproken over nieuwbouw of verbouw. De D.O.P. is een groot voorstander van een multifunctioneel centrum. Om een aantal redenen, voornamelijk financiële, was volledige nieuwbouw niet mogelijk. Het renovatieplan dat daarna is opgezet hebben wij gesteund. Ook hebben we gepleit voor het extra bedrag dat vanuit de gemeente nodig was om het plan binnen de bouwkundige begroting te realiseren. Binnenkort heeft Boekel weer een ontmoetingscentrum, dat zeker de komende tien jaar meekan en dat binnen de financiële mogelijkheden is gerealiseerd.

Centrum en parkeren.
Een verzoek van een burger: Graag een mooier centrum en meer parkeerplaatsen.
In december 2010 is de Centrumvisie in de gemeenteraad behandeld. Uit onderzoek is gebleken dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Alleen op piekmomenten ontstaan af en toe problemen. Wij hebben door middel van een motie er, samen met coalitiepartijen, op aangedrongen om de circulatie van het verkeer te verbeteren. Bijvoorbeeld dat het St. Janplein vanaf het plein direct bereikbaar is. En dat er voor de supermarkt en de bank eenrichtingsverkeer komt, zodat het verkeer daar niet opstopt. Het verkeer kan op die drukke plek dan beter circuleren: vandaar de naam het circulatiemodel, zoals wij dat in het voorstel genoemd hebben. Verder hebben we gevraagd om de parkeerplaatsen voor de voormalige bloemenzaak te verbreden, zodat die effectiever gebruikt kunnen worden. Doordat veel activiteiten op het verdiepte plein mogelijk zijn, blijft het centrum levendig.

Minderbedeelden.
Een verzoek van een burger: Meer aandacht voor minderbedeelden.
De gemeente heeft een groot aantal hulpmiddelen ter beschikking als ouders financieel niet in staat zijn hun kinderen te geven wat nodig is om mee te doen. Ouders kunnen een beroep doen op het declaratiefonds en indien daar niet uit geput kan worden kunnen zij - als een laatste vangnet - terugvallen op de Stichting Leergeld. De D.O.P. heeft in de Raad voorgesteld om de bezuiniging op de Stichting Leergeld terug te draaien en alsnog een jaarlijks subsidiebedrag beschikbaar te stellen. De Stichting Leergeld kan de ondersteuning van minderbedeelde kinderen namelijk niet alleen uit eigen middelen financieren. Verder zal dit subsidiebedrag als een blijk van waardering voor deze stichting gezien worden.

Een laag Inkomen. Mensen kunnen bij de gemeente een beroep doen op inkomens­ondersteuning en op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Het is echter moeilijk de burgers, die daar recht op hebben, te bereiken. We willen blijven investeren in betere voorlichting en in het actief benaderen van deze mensen.

Schuldhulpverlening. De financiele crisis en de bijkomende werkloosheid zorgen er mede voor dat er een verhoogd risico op constante schulden ontstaat. De ingezette lijn van schuldhulpverlening vinden we uitstekend. De samenwerking met PeelrandWonen om, bij huurachterstand direct schuldhulpverlening in te schakelen, is een goed voorbeeld. Inmiddels is er een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima afgesloten en is er een Minimawijzer tot stand gekomen. In deze wijzer wordt helder en duidelijk uiteengezet, waarop mensen aanspraak kunnen maken. Allemaal zaken waar de D.O.P. zich sterk voor heeft gemaakt.

Wensen en ideeën van burgers zijn, zeker in deze tijd van bezuinigingen, niet altijd te realiseren. Maar waar dat kan zal de D.O.P. zich voor de burger, en zeker voor minderbedeelden, blijven inzetten.

De D.O.P.-fractie
Antoinette Heunks Ton van de Ven
Inge van Boxmeer

D.O.P. publicaties
Wensen en ideeën van burgers (1)


15 juni 2011
Wensen en ideeën van burgers (1)

Tijdens de verkiezingscampagne van 2010 voor de Gemeenteraad heeft een aantal inwoners van Boekel en Venhorst wensen en ideeën voor de toekomst van Gemeente Boekel op plakbriefjes geschreven. De D.O.P. is met deze wensen en ideeën aan de slag gegaan. In dit artikel een greep uit hetgeen inmiddels is bereikt.
In de concept- structuurvisie, waarover woensdag 15 juni a.s. een informatieavond wordt georganiseerd, staat de uitwerking van de vraag over de aanleg van een ecologische verbindingszone van de Vosdeel naar Voskuilenheuvel. Deze informatieavond is overigens belangrijk voor alle Boekelnaren, omdat in deze visie het ruimtelijk beleid voor de toekomst op hoofdlijnen wordt vastgelegd. Kom kijken, luisteren en waar nodig vragen stellen .
Inmiddels is er een goede structurele oplossing gevonden voor het beheer en onderhoud van de Boekelse speelterreinen. Hierdoor is het bestaan en aanleg van nieuwe speelterreinen, volgens de landelijke norm, gewaarborgd. De Stichting Speeltrein, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers, draagt zorg voor de uitvoering van de plannen. Het voorstel van deze constructie staat eind juni op de agenda van de gemeenteraad .
De bestrating bij de glasbakken bij de supermarkt Supercoop is aangepast waardoor de toegang naar de fietsenrekken makkelijker is geworden.
De D.O.P. heeft ook persoonlijke verzoeken/wensen ontvangen. Deze zijn besproken met de personen in kwestie.
Wij als D.O.P. zijn blij met de adhesiebetuigingen die we op de plakbriefjes tegenkwamen!
Wij hopen met een greep uit de wensen en ideeenvan toen dat diegenen, die indertijd een wens/idee hebben geopperd, zich in bovenstaande gehoord voelen.
De D.O.P.-fractie
Antoinette Heunks
Ton van de Ven
Inge van Boxmeer