Strategische visie gemeente Boekel van 2009 naar 2025

 
Waarom een toekomstvisie

Spoorboekje
De gemeente Boekel wil een actieve en gastvrije samenleving zijn, die gekenmerkt wordt door sociale cohesie en leefbaarheid. De gemeente wil bovendien een betrouwbare partner zijn in de regio.
Dit wil ze bereiken door te kiezen voor een regievoerende en faciliterende rol van de overheid, die de verantwoordelijkheid waar mogelijk en redelijk terug legt bij haar burgers. Bovendien ziet de gemeente Boekel vergaande deregulering als een strategische opgave. Deze missie vertaalt zich in de strategische visie.

Boekel is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en te recreëren. En dat willen we zo houden. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor een langere periode van 15 jaar en verder.
Dat gaat echter niet vanzelf, daar zal nu al op voorgesorteerd moeten worden.
Het is daarom van belang om helder voor ogen te hebben hoe wij de toekomst van Boekel zien: de toe­komstvisie. En hoe wij denken dat die visie gerealiseerd zou moeten worden.

Deze toekomstvisie fungeert als een leidraad bij toekomstige be­slissingen en is een richtsnoer bij projecten. De visie geeft een breed beeld van de gemeente in 2025. Een visie is overkoepelend en daarom geen opsomming van beleidsthema's en projecten. De visie is grotendeels gebaseerd op wat er al is en wat op middenlange termijn in gang gezet wordt, maar kijkt ook vanuit een andere optiek naar de toekomst van Boekel. Meer vanuit de vraag, hoe Boekel er in 2025 uit zal zien.

De visie is richtinggevend in positieve zin: wat willen we actief op gang brengen, waar willen we zelf beleid ontwikkelen en sturen. Richtinggevend ook in de afwegende zin: voorkomen dat allerlei losse plannen, ideeën en oplossingen niet de gewenste gevolgen hebben, omdat een toetsings- en afwegingskader, en dus samenhang, ontbreekt. Deze visie kan dan ook gezien worden als het spoorboekje voor de toekomst. Richtinggevend bij het ontwikkelen en actualiseren van de diverse deelvisies, waarbij een integrale aanpak van wonen, werken, zorg en welzijn het uitgangspunt moet zijn.

Het volledige document is hier te openen in een PDF-bestand >> klik hier