Kerst- en nieuwjaarstoespraak burgemeester Bos

 
Beste inwoners van de gemeente Boekel,

Complimenten voor de inwoners van Boekel. Op een grootse wijze hebben we ons 700 jarig bestaan gevierd. Het doet goed en het voelt geweldig zo vaak zo veel lovende woorden te horen. Wat waor ’t skôn , wat hadden ze het goed voor elkaar, wat knap georganiseerd.

En deze complimenten deel ik, sterker nog ik vul ze met veel trots en fierheid aan. Vanaf dag 1, de nieuwjaarsnacht tot vandaag toe zijn de activiteiten en gebeurtenissen met enthousiasme en betrokkenheid uitgevoerd. En de belangstelling bij de meeste activiteiten mag overweldigend genoemd worden. Een jaarprogramma dat onder bezielende leiding van Piet Kessels, Wim van Zutven en Toon van Hoof, onze projectgroep, uitgerold is en vooral gedragen en uitgevoerd is door de themagroepen samen met onze verenigingen en organisaties. Eens te meer wordt weer duidelijk waartoe vrijwilligers in staat zijn mits je voldoende vertrouwen en ruimte durft te geven. Voor het gemeentebestuur een bevestiging van de ingeslagen weg om de inwoners de verantwoordelijkheid te durven geven om eigen keuzes te mogen waarmaken. Het voelt natuurlijk ook heel goed als je weet voor wie je het doet, de inwoners van de gemeente Boekel, en, ere wie ere toekomt, de Boekelnaren zijn in grote getale aanwezig geweest bij de activiteiten, hebben deze zeer gewaardeerd en daarmee stimuleer je ook weer de organisatoren. Het is een prima wisselwerking die een mooi fundament vormt voor de komende jaren want laten we deze saamhorigheid vooral ook de komende jaren vasthouden en blijven toepassen.

Veerkrachtig bestuur in Brabant, Krachtig bestuur in  Boekel
Bij een zelfbewuste gemeenschap hoort een zelfbewuste gemeente. Boekelnaren hebben er baat bij dat de gemeente goed bestuurd wordt.  En dat kunnen wij niet alleen. Ook daar dient iedere Boekelnaar zijn verantwoordelijkheid te nemen. Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Mijn verzoek aan alle stemgerechtigde inwoners is om van dit recht ook daadwerkelijk gebruik te maken en op woensdag 19 maart te gaan stemmen. Elke stem is even belangrijk en elke stem telt evenveel mee. De politieke partijen maken tijdig duidelijk waarvoor ze staan, welke ambities en doelen ze in de periode 2014 – 2018 nastreven, hoe ze dat willen bereiken en wat het mag kosten??  Een cursus gemeentepolitiek leverde 34 belangstellenden op. Een teken dat de politiek zeker leeft in de gemeente Boekel  en dat sommigen onder ons nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid voor de hele gemeenschap willen en durven nemen Het minste wat u als  inwoner dan kan doen is gaan stemmen.

Een gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners, van de gemeenschap. Hij maakt keuzes en legt verantwoordelijkheid af. Vele keuzes krijgen een grote, algemene  instemming, enkele keuzes liggen zwaar en gevoelig. De komst van glasvezel door het initiatief van BoekelNet stemde ons vrolijk.  Voor vele inwoners is een digitale verbinding een noodzakelijk hulpmiddel in deze moderne tijd om ook zakelijk mee te kunnen doen. De uitvoering heeft zeker enkele moeizame maanden met zich meegebracht maar de stevige en nuttige ingrepen onlangs zorgen voor een helder perspectief binnen afzienbare tijd.                                                                                                                                                

Naast de digitale ontsluiting van Boekel is ook de infrastructurele ontsluiting van Boekel een  belangrijk onderwerp.  De N605 is een provinciale weg. Provinciale Staten in Den Bosch hebben een motie aangenomen waarin bepleit wordt eerst kleinschalige maatregelen te nemen . De vraag: “Komt er nu wel of niet een Randweg?” blijft daarmee open. In een regio met het motto AgriFood Capital waarin ook Boekel een belangrijke rol vervuld en de sector  AgriFood met zijn directe verbanden (denk aan transport, ict en metaal) een wezenlijke bijdrage levert aan de welvaart van de inwoners en ook het belang van deze welvaart voor de toekomst van Boekel er toe doet, bepleit ik wel  het nut en de noodzaak van een goede ontsluitende weg te onderkennen. 

Het dorp Boekel is voor onze inwoners een echt boodschappendorp. Ik prijs alle partijen,  investeerders en  ondernemers dat ze juist in deze tijd lef tonen en de moed hebben om te investeren in voorzieningen waar de inwoners van Boekel de komende jaren met plezier gebruik van kunnen maken. De gemeente mag niet in winkels ondernemen, maar wil graag het bedrijfsleven ondersteunen  en faciliteren om op Boekelse schaal ondernemers de ruimte te geven om de Inwoners / de klanten  te bedienen. Omgekeerd geldt dan ook:  inwoners van Boekel koester je ondernemers en voorzieningen.  Een levendig centrum vinden wij van het grootste belang voor de leefbaarheid van ons dorp en daarom zullen wij dit faciliteren waar mogelijk.                                                                                                                           

In het jaar 2014 hebben we voldoende uitdaging aan de ontwikkelingen in het sociale domein. Jeugdzorg, huishoudelijke hulp, thuiszorg zijn onderwerpen waar keuzes gemaakt zullen worden die met de steun en advisering van de WMO-adviesraad tot de goede invullingen moeten leiden.  Door hierin regionaal samen te werken gaan we de gevraagde kwaliteit op deze onderdelen borgen. Daarbij gaan we –zelfbewust als we zijn- de discussie niet uit de weg als we met lokaal maatwerk kansen zien om het voor onze inwoners beter geregeld te krijgen.                                                                                                                  

De bekwaamheid om de schaarse Euro’s op de juiste momenten voor de juiste zaken in te zetten zal nog voor de nodige hoofdbrekens zorgen. Toch willen we onze financiële positie op orde houden en versterken. Een hele klus, echter ook een mooie uitdaging!!
Beste inwoners van de gemeente Boekel, u merkt aan bovengenoemde onderwerpen dat een gemeenteraad van belang is. Ik herhaal dan ook, maak gebruik van uw stem en ga op 19 maart stemmen.           
Maar voor het zover is wens ik u fijne feestdagen, een waardige afsluiting van een geweldig feestjaar 2013 en namens de Raad en het College van de gemeente Boekel een zalige kerst en een gelukkig 2014.

Pierre Bos,
Burgemeester