Verkiezingsprogramma 2010

van de

Democratische Onafhankelijke Partij

Beste medeburger van Boekel, Venhorst en Huize Padua

Met trots presenteert de Democratische Onafhankelijke Partij(D.O.P.) haar verkiezingsprogramma van 2010 tot 2014. Tevens presenteren wij onze kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande.

Terugkijkend op de afgelopen vier jaren zijn wij tevreden over het meebesturen van de D.O.P. en over de bereikte resultaten. Het dualisme heeft vorm gekregen door onze transparante wijze van besturen en het betrekken van onze inwoners in de besluitvorming. De Wmo-adviesraad heeft vanaf 2006 namens alle gelederen uit onze samenleving inbreng gehad en advies gegeven. De uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, werd met een cijfer 8,7 door u beoordeeld.
Door uw stem is er via de provincie in Den Haag afgedwongen dat er een onderzoek komt, naar in de invloed van de intensieve vee­houderij op de gezondheid.

Veel aandacht is er besteed aan de mantelzorger en vrijwilliger, aan ouderen, aan mensen die het wat minder hebben en aan kinderen via de opgerichte stichting Leergeld.

Het jeugdbeleid heeft vorm gekregen door de `Sluitende jeugd­keten` en een schoolmaatschappelijk werker. Het Regionaal Bureau voor Leerplicht draagt er zorg voor dat onze jongeren een start­kwalificatie kunnen bemachtigen, om straks deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. De leefbaarheid heeft extra aandacht gekregen, zo is er in Venhorst een biebpunt geopend en is er inmiddels kinderopvang en buitenschoolse opvang gerealiseerd. We hebben een VVV-agentschap. De toeristische recreatieve visie is opgenomen in de structuurvisie.

Door een amendement van de D.O.P. bij de begrotingsbehandeling voor 2009, zijn er middelen beschikbaar gesteld voor natuur­ontwikkeling: de ecologische verbindings­zones, de Meerkensloop en de doorontwikkeling van de Voskuilenheuvel gaan tot stand komen.

Bij de vaststelling van de structuurvisie voor de landbouw­ontwikkelings­gebieden (LOG) hebben de D.O.P.-raadsleden hun eigen beoordeling gemaakt en een belangrijke wijziging (met andere partijen) in het raadsvoorstel aangebracht, zodat de groei van de intensieve veehouderij in de LOG beperkt blijft.

De toekomst: de eerste stappen naar centralisatie en clustering van partijen zijn gezet. Denk hierbij aan de binnen- en buitensport, Nia Domo, de kinderopvang en het onderwijs. Die stappen vragen om een vervolg, zodat het voorzieningenniveau in de gemeente Boekel gewaarborgd en op peil gehouden kan worden.

Het financiele huishoudboekje van de gemeente zal de komende jaren op orde gebracht moeten worden. Dit staat los van de voorgenomen investeringen. Een gemeente moet altijd blijven investeren en ontwikkelen. Immers ook gemeentelijke gebouwen vragen om onderhoud en vervanging.

`D.O.P. onafhankelijk en sterk, blijft voor u aan het werk`. Graag willen wij de komende vier jaren weer onze verantwoordelijkheid nemen en meebesturen. Laat uw stem horen!


Henny van Boxtel-Arts

Antoinette Heunks

2. Inleiding.

.●2.1 Statuten en kernwaarden.
Ons verkiezingsprogramma is uitgewerkt vanuit de partij­doelstellingen, zoals die ruim dertig jaar geleden, in onze statuten zijn vastgelegd.

Artikel 2:
a. Het behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen van alle inwoners van Boekel.
b. Het beschermen en zo nodig verbeteren van het natuurlijke leef­milieu van mens dier en plant.
c. Het bevorderen van de naleving van de universele rechten van de mens.

We hebben deze waarden die kenmerkend zijn voor onze partij samengevat in ons motto:

Voor mens en natuur.

Voor de `mens` hebben we aandacht: voor gezondheid, wonen, werken, zorg, welzijn, onderwijs, leefomgeving en recreeren. Dit is een directe afgeleide van artikel 2a uit de statuten.

Voor de `natuur` hebben we aandacht: we streven naar natuurbehoud en waar mogelijk verbeteren van de natuur. Dit is een afgeleide van artikel 2b uit de statuten.
In ons beleid willen we de Groene Hoofdstructuren (GHS) beschermen, de cultuurhistorische waarden van het landschap behouden en de aanleg van ecologische verbindingszones bevorderen. Plannen hiervoor zijn in ontwikkeling en worden in de komende periode uitgevoerd. We komen op voor de rechten van de mens. Aandacht voor de economische, sociale en culturele rechten van de mens, niet alleen voor die in Boekel, maar ook voor de rechten van de mens elders in de wereld.

Ons partijmotto `Voor mens en natuur` vat dus krachtig samen waar we voor staan. Voor beiden moet aandacht zijn, maar wel in de volgorde zoals ze genoemd worden, eerst de mens en dan de natuur. Deze aspecten mogen elkaar niet in de weg staan, maar moeten elkaar juist versterken. De D.O.P. werkt daar aan.

Onze naam.

De D.O.P. staat voor Democratische Onafhankelijke Partij.

Democratisch.

Sinds 1977 behartigen wij op democratische wijze de individuele en gemeenschappelijke belangen van alle inwoners van de gemeente Boekel.

Onafhankelijk.

De D.O.P. wil bij haar streven, op welke wijze dan ook, niet gebonden zijn aan enige politieke, religieuze, economische, maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisatie. Hiermee beogen wij de specifieke belangen van alle inwoners van de gemeente Boekel beter te behartigen.

Partij.

De D.O.P. is een partij die lokale politiek wil bedrijven. We willen dicht bij de mensen staan en op een open, rechtvaardige en doelmatige manier werken.


4. Het verkiezingsprogramma 2010

4.1.Volksgezondheid, welzijn, onderwijs, cultuur en sport.

.4.1.1 Volksgezondheid en milieu.

In de afgelopen bestuursperiode heeft de D.O.P. de mogelijke gevolgen van de intensieve veehouderijen op volksgezondheid op de agenda gezet. Als gevolg hiervan hebben de ministers van LNV en VWS een bevolkingsonderzoek aangekondigd naar de effecten van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid. Naar verwachting zijn de resultaten eind 2010 bekend.
De komende vier jaar zal de D.O.P. nauwgezet de procedure in en de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek volgen.
Gezondheid is ons kostbaarste bezit en als politieke partij zijn we ons bewust van de grote verantwoordelijkheid hiervoor.

.4.1.2 Jeugd en Jongeren.

De D.O.P. is van mening dat de meerderheid van onze jeugd en jongeren het goed doet. Slechts een minderheid kampt met problemen.
Met ons gemeentelijk beleid willen we ouders en opvoeders helpen om een goed en veilig opvoedklimaat, met aandacht voor talenten van jongeren, te creeren.


Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het centrum voor Jeugd en Gezin in de vorm van een loket, zal in februari 2010 geopend worden. Het wordt zowel een fysiek, als een digitaal, als een telefonisch loket.
Alle voorzieningen voor de jeugd en haar opvoeders worden hierin samengebracht. Het is een inlooppunt voor jeugdigen zelf, hun ouders/opvoeders en eenieder die met jeugd in aanraking komt, waar men terecht kan met alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Gezonde voeding en overgewicht.

De D.O.P. steunt de gemeente om in samenwerking met de GGD, het consultatiebureau, het onderwijs en de sport, actief beleid te ontwikkelen om overgewicht terug te brengen. In vier jaar moet dit met 10% zijn teruggebracht.

Kinderopvang.

Van 7.00 uur tot 19.00 uur: Spelen, leren, sport, kunst cultuur voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
In augustus 2010 treedt de nieuwe wet Ok (Ontwikkelings­kansen door kwaliteit en educatie) in werking. Deze wet verplicht ons tot harmonisatie van kinderopvang en de peuterspeelzaal. Wij vinden dat deze nieuwe wet volop kansen biedt en niet alleen voor kinderopvang en peuterspeelzaal, maar ook voor het onderwijs. Het biedt verruiming voor kinderen, om begeleid te kunnen spelen, door middel van opvang buiten schooltijd, door individuele begeleiding en door sport en vrijetijdsbesteding.
We willen de Voor- en Vroegschoolse Educatie handhaven, om de achterstand in taal in het beginstadium te voorkomen. Het gaat om het plezier in lezen, zodat kinderen later niet geconfronteerd worden met een achterstand.

Basisonderwijs.

Over slechts enkele jaren is vervanging of renovatie van `De Uilenspiegel` aan de orde. Bij de ontwikkeling en realisatie moeten de uitgangspunten van de wet gehanteerd worden.

De aangekondigde fusie tussen de schoolbesturen van Boekel en Gemert-Bakel volgen we met belangstelling. We willen zien of deze tot de door de Rutger van Herpen stichting gewenste kwaliteits­verbetering zal leiden.

In het licht van preventie en achterstand dient zorgvuldig gekeken te worden naar de onderwijsbegeleiding. De D.O.P. wil voorlopig niet bezuinigen op dit onderdeel van ondersteuning van het Boekelse basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs.

Het vroegtijdig schoolverlaten willen we terugdringen. Daarom streven we naar een vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters met 30% in 2012 ten opzichte van het schooljaar 2009/2010.
Er is door de gemeente een extra budget gereserveerd om jongeren te stimuleren om door te leren of een leerwerkplan op te stellen. Deze ontwikkelingen volgen we nauwgezet.

Zorg voor jeugd.

in de gemeente Boekel is vanaf 2008 het signaleringssysteem `Zorg voor Jeugd` in werking. Dit digitale systeem is een hulpmiddel voor een aantal instellingen om problemen bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar vroegtijdig gezamenlijk aan te pakken. Alle instellingen die professioneel bij jeugdigen en hun ouders betrokken zijn sluiten aan op het systeem.
De benodigde hulp kan zo sneller , beter en meer op maat worden aangeboden. We willen voorkomen dat er kinderen uit de boot vallen.

Jeugd en gezondheid/veiligheid.

`Alcohol 16 min, geen goed begin`
Via dit plan willen we het overmatig alcoholgebruik bij jongeren aanpakken. Allereerst voor hun gezonde ontwikkeling, maar ook om de overlast die overmatig alcoholgebruik veroorzaakt. Hier ligt een belangrijke rol bij de ouders, het onderwijs en het verenigingsleven weggelegd. De risico`s moeten doorlopend onder de aandacht worden gebracht.

Muziekonderwijs.

De Kunst - en Cultuurnota is inmiddels in concept geschreven en is een goede start tot verdere invulling en realisatie van het beleid. De groei van jeugdleden binnen harmonie E.M.M. is verheugend.
Wij stellen het aantal jaren, dat een kind tussen de 4 en 18 jaar gesubsidieerd muziekonderwijs mag volgen op maximaal 4 jaren. Wil een kind een vervolg op deze vier jaren muziekonderwijs, dan wordt de subsidie afhankelijk van het inkomen van de ouders.

Stichting Leergeld.

De gemeente heeft een groot aantal hulpmiddelen ter beschikking, als ouders financieel niet in staat zijn hun kinderen te geven wat nodig is om `mee te doen`, Als deze niet voldoende zijn, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de Stichting Leergeld.

Sinds 2008 is de Stichting Leergeld in de gemeente Boekel actief. Deze stichting heeft tot doel kinderen tussen de 4 en 18 jaar, te helpen, zodat deze kunnen blijven meedoen.

Jeugd en sport en kunst/cultuur na schooltijd.

Een nieuwe ontwikkeling is dat functies op het snijvlak van scholen, sportverenigingen en culturele instellingen worden gecombineerd: hieruit is de `combinatiefunctionaris` ontstaan. Deze functionaris moet de samenhang en samenwerking tussen deze instellingen versterken. We willen onderzoeken of de functie in Boekel haalbaar is.

4.1.3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De afgelopen bestuursperiode heeft de gemeente Boekel succesvol de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) ingevoerd, wat onder andere blijkt uit twee tevredenheidsonderzoeken.

We moeten ons realiseren dat de wet uitgaat van een kostenreductie voor de Rijksoverheid.
Het is dus zaak attent te blijven op ongewenste ontwikkelingen. Voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn kunt U in gemeente Boekel terecht aan het loket in het gemeentehuis of via de website www.boekel.nl We ondersteunen de WMO-adviesraad en het van hen verkregen advies moet serieus meegewogen worden.

Ouderen.

Ouderen moeten actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Dit stimuleren we door extra aandacht te besteden aan zorg, huisvesting en veiligheid.

Mantelzorgers.

Op ondersteuning en begeleiding van de mantelzorgers in onze gemeenschap mag niet bezuinigd worden.

Voor een verslag over de invoering van de WMO verwijzen we naar onze website www.dopboekel.nl onder `D.O.P.-publicaties`.

4.1.4.Volwassen onderwijs/educatie.

Een leven lang leren!
Het samenwerkingsverband van Bibliotheek, ROC en Volksuniversiteit juichen we toe. De aanpak van de laaggeletterdheid en het behalen van een startkwalificatie op minimaal VMBO-niveau is het doel. Hiermee wordt de toegang tot de arbeidsmarkt verbeterd.

4.1.5. Basisbibliotheek.

De bibliotheek is niet weg te denken als samenwerkingspartner voor de gemeente om de sociale structuur en educatie te verbeteren. Samen met het onderwijs levert de bibliotheek een bijdrage aan het terugdringen van de onderwijsachterstanden en van de laag­geletterdheid.
Inmiddels is In Venhorst een bibliotheekpunt gerealiseerd.
Het VVV-agentschap in de bibliotheek draait succesvol.

De D.O.P. wil dat de bibliotheek de dienstverlening op een goed niveau kan handhaven. Het gratis lidmaatschap voor de jeugd moet overeind blijven.

4.1.6. Kunst- en cultuur.

In de Kunst- en Cultuurnota zijn alle kunst- en cultuuritems van de gemeente Boekel in kaart gebracht. Deze door ons zeer gewenste nota wordt binnenkort aan de gemeenteraad aangeboden.

4.1.7. Sport.

We streven naar goede en betaalbare sportmogelijkheden in de gemeente Boekel.
Het nieuwe accommodatiebeleid voor de buitensport, dat moet gaan zorgen voor een eerlijke en objectieve verdeling van gemeenschapsgelden, moet nu goed vorm gaan krijgen.

Om het sporten betaalbaar te houden streven we naar een optimaal en multifunctioneel gebruik van onze voorzieningen. Wanneer door (gedeeltelijke) privatisering een win-win situatie ontstaat, waarbij zowel de verenigingen als de gemeente er beter van worden, moeten we dit stimuleren.
Om de binnensport betaalbaar te houden zijn we niet alleen voorstander van het privatiseren, maar ook van het centraliseren van de binnensport­accommodaties.

4.2 Wonen en werken.

4.2.1 Wonen

Ieder mens heeft recht op een dak boven z`n hoofd.

De woonvisie wordt jaarlijks geevalueerd. Er is tengevolge van de kredietcrisis een grondige herziening van de woonvisie nodig. Ook de gevolgen van de krimp in de bevolkingsaanwas op het platteland moet worden meegenomen.

De afgelopen jaren zijn veel bouwprojecten gerealiseerd en er zijn nog voldoende in ontwikkeling. We kunnen in de vraag naar woningen en kavels voorzien. De vraag naar huurwoningen stijgt en de voortdurende afstemming met PeelrandWonen is nodig.

De doelgroep ouderen willen we bedienen met een vorm van kleinschalig wonen, zoals het clusterwonen (met de mogelijkheid van 24-uurs zorg).

Het collectief particulier opdrachtgeverschap(CPO) werkt in de gemeente Boekel al in de categorie starterswoningen. Van CPO is sprake als een groep particulieren (georganiseerd in een vereniging of stichting) een bouwlocatie verwerft en gezamenlijk in eigen beheer met zelf gekozen partners zonder winstoogmerk een (woning)bouwproject ontwikkelt en realiseert.

We willen verder onderzoek doen naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld SIR 55-woningen, die door middel van een collectief particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd.

Nieuwe bouwplannen moeten met toepassing van energiezuinige en duurzame materialen, de mogelijkheid voor zorg en de aanwezigheid van huiselijke elektronica (domotica) in zijn geheel ontwikkeld worden.

Graag willen we evalueren wat het afschaffen van `welstand` ons opgeleverd heeft.

4.2.2 Leefbaarheid.

Voldoende groen in de kom en in de wijken . Ruimte voor spelen en ravotten. Een verkeersveilige inrichting met gebruiksvriendelijke verkeersremmende maatregelen (dus geen drempels) en met voldoende parkeergelegenheid.
We streven er naar om basisvoorzieningen, zoals zorgvoorzieningen, winkels, scholen, postagentschap, bibliotheek(punt), sport­voorzieningen en gemeenschapshuis, in de kernen te behouden. Steeds meer mensen, jonge gezinnen, ouderen en mensen met een beperking hebben behoefte aan een voorziening dicht bij huis.
In verband met de kosten moeten accommodaties optimaal worden gebruikt. Het begrip multifunctionaliteit is voor de D.O.P. geen bedreiging, maar de sleutel tot samenwerking en uitwisseling.

Veiligheid in de breedste zin van het woord is van belang voor alle inwoners van de gemeente Boekel. Je veilig voelen in je eigen leefomgeving is een groot goed.

Het bestrijden van overlast , vervuiling en vernieling zullen we samen moeten aanpakken. Ieder heeft hierin zijn/haar eigen verantawoordelijkheid. Boekel is een van de veiligste gemeenten in de regio en dat we willen dit ook zo houden.

De Horst: gerealiseerd

Nia Domo: toekomstbeeld


Om ook voor de toekomst de sociale, maatschappelijke en culturele voorzieningen in de gemeente Boekel te behouden, is centralisatie en clustering van partijen belangrijk. Gezamenlijk worden plannen ontwikkeld door de gemeente en het bestuur van het gemeenschapshuis Nia Domo. Er is een scheiding aangebracht tussen een publieke gemeenschappelijke voorziening en een private horecaonderneming. De meerwaarde is dat de betrokken partijen elkaar verstreken en zich met elkaar (kunnen) verbinden. Er ontstaat een bruisend hart. Een voorwaarde voor de realisatie is dat gebouwd moet worden naar de Boekelse maat en de financiele mogelijkheden.

Na de enorme investeringen, die de afgelopen jaren in de leefbaarheid van Venhorst zijn gedaan, is het zaak om een en ander betaalbaar te houden. Er wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van Venhorst. Venhorst heeft deze oproep goed opgepakt door de stichting `Leefbaar Venhorst` op te richten.

Ontwikkelingen in het buitengebied, denk onder andere aan grootschalige intensieve veehouderijen, mogen nooit een bedreiging vormen voor de leefbaarheid in onze gemeente.

.4.2.3. Openbaar vervoer.

De provincie, die verantwoordelijk is voor het openbaar busvervoer, heeft de afgelopen periode gezorgd voor een laagdrempelig gebruik van de bus. Dit beleid juichen we toe. De tarieven moeten helder en duidelijk zijn.
In de toekomst is een goede verbinding naar het ziekenhuis in Uden nodig, evenals de uitbreiding van het netwerk.
De D.O.P. wil bushaltes rolstoelvriendelijk en beter toegankelijk maken.

.4.2.4. Economische Zaken.

Gezien de regionaal sociaal-economische samenhang, is regionale samenwerking van belang voor de werkgelegenheid. Onze voorkeur gaat uit naar vestiging van bedrijven in Boekel, die werkgelegenheid meebrengen, en die aansluit op de regionale vraag- en aanbodbehoefte, in het bijzonder die van de Boekelse bevolking.

De communicatie met de vertegenwoordigers van de Z.L.T.O., de Ondernemersvereniging Boekel-Venhorst, het M.K.B. en de publieke sector (G.G.Z. en Sint Petrus) dient gericht te zijn op gelijkwaardigheid en maatwerk. Het overleg met alle partijen is zinvol.

In de gemeente Boekel is een bedrijfscontact-functionaris actief. Deze functie moet in de komende periode overeind blijven.

Het centrum.

De ontwikkeling van het centrum van Boekel vraagt om goed overleg tussen gemeente, ondernemers , bewoners en alle andere belanghebbenden. Alle partijen zullen zich moeten inspannen om het centrum levendig te houden. Een kopie maken van een andere gemeente is niet de oplossing.

De ontwikkeling van het centrum moet getoetst kunnen worden aan een op te stellen beeldkwaliteitsplan, aan het parkeerbeleid en aan de bijdrage op de leefbaarheid.


Bedrijventerreinen.

Zuinig ruimtegebruik blijft een belangrijk uitgangspunt.

Evaluatie van de ontwikkeling van bedrijventerreinen, waaronder het gebruik van bedrijfsverzamelgebouwen moet plaatsvinden. Om de verloedering van de terreinen te voorkomen moet de gemeente in overleg met de ondernemers aandacht geven aan de aankleding van de terreinen.

Buitengebied.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft het initiatief genomen tot een publiekprivate samenwerking om de zogeheten `Ruimte-voor-Ruimte`-regeling van de overheid uit te voeren. Veestallen kunnen dan gesloopt worden en daarvoor in de plaats kunnen aan de rand van steden en dorpen hoogwaardige bouwkavels ontwikkeld worden. In Boekel wordt hiervoor het plan `De Run` ontwikkeld.
Daar waar deze regeling niet van toepassing is zullen we op zoek gaan naar passende mogelijkheden

In de nabije toekomst zal de agrarische sector nog meer te maken krijgen met stoppende bedrijven. Voor de gemeente zien we hier een faciliterende rol weggelegd.

.4.2.5 Werk.

Burgers in onze gemeente moeten niet aan de zijlijn hoeven te staan. Iedereen die kan werken moet ook de kans krijgen.
Vooral door de crisis zal er meer aandacht nodig zijn voor mensen die geen werk hebben.

Van groot belang, nu en voor de toekomst, vinden we de bestrijding en de voorkoming van jeugdwerkloosheid. Boekel heeft al een bijdrage geleverd aan het regionale fonds werkgelegenheid, waarmee extra scholing, werk- leertrajecten en stageplaatsen zullen worden gerealiseerd. Ook via de Wet Investeren in Jongeren zal voor dit doel geld ingezet worden.

De Wet investeren in jongeren (WIJ) verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen, dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren, dan krijgen zij van de gemeente geen uitkering.

Ook personen ouder dan 55 en mensen met een beperking ver­dienen extra aandacht bij het bemiddelen naar werk.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt de IBN-formule nog steeds goed en dat willen we voortzetten. IBN-arbeidsintegratie is een re-integratie- en detacheringbedrijf met een grote deskundigheid op het gebied van mens en werk.

We willen bevorderen dat iedereen in de samenleving kan werken en meedoen en zodoende niet in een sociaal isolement terecht komt.

.4.2.6. Inkomen.

Mensen die geen werk hebben en ook geen ander inkomen, kunnen een beroep doen op de bijstand. Daarnaast kunnen alle mensen met een laag inkomen, dus ook werkenden en AOW-ers met weinig pensioen bij de gemeente een beroep doen op inkomens­ondersteuning en op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Het is echter moeilijk de burgers, die hier recht op hebben, te bereiken. Dit geldt met name voor de minima die geen bijstandsuitkering hebben en dus niet in de bestanden van de gemeente voorkomen. We willen blijven investeren in een betere voorlichting en in het actief benaderen van deze mensen. Door het koppelen van bestanden moet deze groep beter zichtbaar worden. De D.O.P. wil geen bureaucratische rompslomp, omdat dit de burgers ervan weerhoudt om een aanvraag in te dienen. De mensen moeten, wanneer ze daar recht op hebben, de voorzieningen zoveel mogelijk automatisch toegekend krijgen.

Schuldhulpverlening

De recessie en de oplopende werkloosheid zorgen er mede voor dat er een verhoogd risico op constante schulden ontstaat. De ingezette lijn van schuldhulpverlening, vinden we uitstekend. Ook de komende jaren zal de opgebouwde expertise bij de gemeente nodig zijn.

De samenwerking met PeelrandWonen om, bij huurachterstand direct schuldhulpverlening in te schakelen, is een goed voorbeeld.

Inmiddels is er een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima afgesloten en is er een minimawijzer tot stand gekomen. In deze wijzer wordt helder en duidelijk uiteengezet, waar men aanspraak op kan maken. Allemaal zaken waar de D.O.P. zich sterk voor gemaakt heeft en waar we ons zeker voor zullen blijven inzetten.


.4.3 Ruimtelijke ordening, natuur en milieu.

4.3.1.De visie van de D.O.P. op ruimtelijke ontwikkelingen.

Wil Boekel een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen dan moet Boekel voor kwaliteit in haar woonwijken en nieuwbouw­plannen zorgen. Een instrument daarvoor is de beeld- en kwaliteitsplannen. Het beeldkwaliteitplan is een instrument voor het kwaliteitsbeheer van het ruimtelijk beeld. Het biedt een aanvulling op plannen volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening en kan uitspraken doen over de gewenste stedenbouwkundige en architectonische vorm en structuur van (een gedeelte) van onze gemeente. Het kan een onderdeel zijn van de ruimtelijke onderbouwing waarbij uitdrukkelijk een verband wordt gelegd tussen het karakter van een gebied en de ruimtelijke ontwikkelingen.

In bestemmingsplannen wil de D.O.P. zorgvuldig vastleggen aan welke eisen de inrichting van ons grondgebied moet voldoen en waarvoor de grond gebruikt mag worden.

.4.3.2 Bestemmingsplan Buitengebied.

`We onderschrijven uitgangspunten van de reconstructiewet, omdat de wet duidelijkheid schept aan boer en burger over de groeimogelijkheden van de landbouw en de bescherming van de natuur.` Dit was vier jaar geleden het standpunt van de D.O.P.

Aansluitend op de vastgestelde structuurvisie van de landbouw­ontwikkelings­gebieden (LOG) willen we de uitwerking van de reconstructie in ons overig buitengebied ter discussie stellen. Met name de ontwikkelingen in het verwevingsgebied verlopen niet, zoals wij dit voor ogen hadden. De verwevingsgebieden betreffen het grootste deel van ons buitengebied. Het zijn gebieden waar wonen, landbouw en natuur naast en door elkaar bestaan.

Wij hebben onlangs bij de provincie Noord Brabant inspraak geleverd op de Verordening Ruimte. Wij pleiten ervoor dat In de verwevingsgebieden de uitbreiding van intensieve veehouderijen maximaal tot 1,5 ha mag bedragen. De intensieve veehouderij met een grotere omvang dan 1,5 ha hoort niet meer in het verwevings­gebied thuis. Uitbreidingen tot 2,5 ha zijn voor de D.O.P. taboe.


Verder hebben wij er bij de provincie op aangedrongen, dat het gezondheidsonderzoek een onderdeel moet zijn van de toets, die wordt uitgevoerd om te beoordelen of een locatie `duurzaam` is en om die reden geschikt is om uit te breiden tot maximaal 1,5 ha.
De D.O.P. is van mening dat het beleid voor de veehouderij er op gericht moet zijn dat vooral `gezinsbedrijven` kunnen blijven bestaan. Deze moeten hun boterham kunnen blijven verdienen.

Wij zijn geen voorstander van het houden en doden van dieren, uitsluitend ter verkrijging van hun pels. Het houden van nertsen hoort niet thuis in de voedselketen en is alleen bedoeld voor de luxe bontindustrie. Er zijn voldoende alternatieven voor handen die een minder grote belasting betekenen, voor dierenwelzijn en milieu.

We willen milieu- en diervriendelijke bedrijvigheid stimuleren. De nieuwe wet Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, die uiterlijk 1 januari 2013 toegepast gaat worden, zal dit bevorderen.

We willen doorgaan met het beschermen van de Ecologische Hoofdstructuur(EHS) en van de aanleg van de Ecologische Verbindingszones(EVZ),

Motorcrossterrein.

Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw regionaal crossterrein. Tot het moment dat het nieuwe terrein beschikbaar is, moet het huidige crossterrein in gebruik kunnen blijven.

Camping Boekels Ven/ Vliegberg.

Naar aanleiding van het verzoek van een projectontwikkelaar om voor een Boekels Ven/Vliegberg een plan te kunnen ontwikkelen, met daarin landgoederen met een zorgstructuur en recreatie, heeft de D.O.P. het college verzocht twee visies uit te werken.

- De visie om het gebied tussen de Peelstraat en het Bezuidenhout te ontwikkelen, zoals de projectontwikkelaar dat voorstaat. Dit kan onder de voorwaarden dat het gebied volledig toegankelijk blijft, de uitruil van gronden mogelijk is, maar dat er geen bossen verkocht worden.

- De visie om het gebied te saneren en terug naar de natuur te laten gaan en open te stellen als wandelgebied. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk met behulp van provinciale subsidies.

Woon-werklandschap en Hemelrijk/Voskuilenheuvel.

De D.O.P. streeft naar een groene buffer in het woon-werklandschap tussen Uden en Boekel. Deze moet vastgelegd worden in de nog te behandelen structuurvisie. In de structuurvisie wordt eveneens de toeristisch recreatieve visie op het gebied Hemelrijk-Voskuilenheuvel beschreven. Beide worden later uitgewerkt in een gebiedsplan.


.4.3.3.Infrastructuur.

De aanleg van de randweg zal de komende jaren heel veel zorg en aandacht vragen. We zullen een zorgvuldige afweging maken tussen menselijke, natuurlijke en economische aspecten.

.4.3.4.Natuur en Landschap

Natuurontwikkeling in het buitengebied en natuurbeheer vinden we nodig voor de leefbaarheid van Boekel. Immers een groene omgeving doet de mens goed en de burgers krijgen de kans om te recreëren. Ook het leefklimaat van de dieren wordt hierdoor verbeterd. Recreatiebedrijven moeten passen in dit beleid.

`De D.O.P. wil een evenwichtig kapbeleid, dat voor iedereen duidelijkheid biedt, eenvoudige regels ten aanzien van de uitvoering heeft en dat afdoende bescherming biedt aan bomen, die buiten de inventarisatielijst zijn gevallen.`
Dit schreven we vier jaar geleden. In de praktijk komt het regelmatig voor dat deze regels niet worden nagekomen. Een en ander zal ons noodzaken de handhaving hierop te intensiveren .


`We hechten waarde aan de inbreng van de Koepelorganisatie D`n Eik, waarin alle Boekelse natuurverenigingen, evenals de plaatselijke ZLTO zijn aangesloten.`

Ook direct overleg met de plaatselijke Z.L.T.O. en BV Duurzaam vinden we nodig, om zo gezamenlijk tot een zo aantrekkelijk mogelijk buitengebied te komen. In de praktijk is gebleken dat dit goed functioneert en dat bij alle partijen de intentie aanwezig is om tot resultaat te komen.

.4.3.5 Cultuurhistorisch Erfgoed.

Door het ontwikkelen van een totaalvisie moet er besef van de waarde van ons erfgoed gaan ontstaan. Samen met de monumentencommissie, de heemkundekring, stichting d`n Eik en cultuurinstellingen willen we in onze gemeente het cultuurhistorisch erfgoed zichtbaar maken en bewaren. Door het verdwijnen van welstand is niet alleen het bewaken van het monument, maar ook van de omgeving van belang. Het behoud van ons rijksmonument aan de Neerbroek, een monumentale authentieke boerderij met een monumentaal interieur, willen we realiseren door het inzetten van `monumentenwachters`. Wij kunnen ons voorstellen, dat de Heemkundekring en het St. Agathagilde samen deze functie vervullen. Zij kunnen dan zorgen voor het beheer en het onderhoud. Zij kunnen ook kennis, die van grote historische, culturele en educatieve waarde is, overdragen aan de jeugd door bijvoorbeeld het verzorgen van rondleidingen.

Nieuw is de archeologische waardenkaart. Op de cultuurhistorische waardenkaart zijn indicatieve archeologische waarden af te lezen. Een indicatieve waarde heeft betrekking op de bovenste 1,2 meter van de ondergrond. Op de kaart staan gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Het nog te maken beleidsplan zal de archeologische waarden moeten beschermen. De waarden spelen ook een rol bij de ontwikkeling van de nieuwe randweg en bij het verlenen van sloopvergunningen.
Het 700-jarig bestaan van de gemeente Boekel is een extra stimulans om hier aandacht aan te geven.

Boekel rond 1840

4.3.6 Milieu.

Ons uitgangspunt `een beter milieu begint bij jezelf` is nog steeds actueel. Aan het principe `de vervuiler betaalt` blijven wij vasthouden.

De milieustraat in Boekel voorziet in een grote behoefte. De D.O.P. wil de milieustraat in zijn huidige vorm handhaven, omdat deze voldoet. Om de afvalverwerking in de gemeente betaalbaar te houden staan wij echter open voor alternatieven.

Het huidige milieubeleidsplan dateert van februari 2004. De komende periode willen wij evalueren om te bezien of aanpassingen noodzakelijk zijn.
De bestaande kaarten van Brabant en Nederland geven aan dat er boven Boekel een enorm deken van ammoniak (de hoogste in heel Europa), fijnstof, nitraatneerslag, stank, virussen, bacterien (o.a. de Q-koorts-bacterie) hangt en ligt. Er is een bovengemiddelde milieu­belasting. De gevolgen voor de volksgezondheid moeten onderzocht worden. De GGD en het RIVM starten deze onderzoeken nu op. Zie elders in het programma.

.4.3.6 Duurzaamheid.


Bij Boekel denk je en dacht je - zeker vroeger - aan bossen, heide, weilanden, kortom veel ruimte. Maar we hebben ook veel bebouwing: woonwijken, bedrijventerreinen en agrarische bedrijven. We hebben veel bedrijvigheid. En we denken ook aan gezelligheid en gevoel voor de gemeenschap. Natuur en cultuur. We willen Boekel mooi en leefbaar houden. Een plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

Maar die aantrekkelijkheid heeft een keerzijde. De kernen breiden uit in het groene landschap. Bedrijventerreinen vergen meer ruimte. Toenemend woon- en werkverkeer heeft ruim baan nodig. De intensieve veehouderij en andere economische activiteiten in onze gemeente kunnen het gemeenschapsgevoel, de gezondheid en de sociale leefbaarheid onder druk zetten.

De D.O.P. wil graag een duurzame ontwikkeling. Wat is dat? Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties te beperken. Centraal in deze omschrijving staat de mens of, beter gezegd, de behoeften van de mens.

Bij een duurzame ontwikkeling moet sprake zijn van het gelijktijdig verbeteren van het economische, ecologische en het sociaal-culturele kapitaal. Verbetering van het ene kapitaal mag niet ten koste gaan van een of beide andere kapitalen.

Dit denken en handelen willen wij graag verweven in al onze beslissingen, die wij in de gemeente Boekel nemen, overeenkomstig ons devies: Voor mens en natuur.

.4.4 Financien

De gemeente Boekel zal vanaf 2011 structureel € 1,5 miljoen moeten besparen en/of ombuigen om tot een sluitende begroting te komen. Op een totaal van circa € 16 miljoen is dit een fors bedrag. Ons uitgangspunt is een betaalbaar voorzieningenniveau voor iedereen.

Heeft de D.O.P. deze situatie niet zien aankomen?

.4.4.1 Economische crisis

Niemand heeft de omvang van de economische crisis zien aankomen! Ook de D.O.P. niet. Echter door deze economische crisis zal onze gemeente structureel minder inkomsten uit leges en belastingen binnenhalen. Ook komen gemeenten voor hogere lasten te staan doordat het Rijk meer taken bij de gemeenten neerlegt en verzuimt om daar voldoende middelen tegenover te stellen. Ten derde zal onze gemeente jaarlijks aanzienlijk minder geld uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangen.

.4.4.2 Incidentele baten.

Het heeft nooit de goedkeuring van de D.O.P. gehad, dat de kapitaallasten (rente plus afschrijving) van alle bekende nieuwe gebouwen in de gemeente (mede) door het grondbedrijf opgebracht moeten worden. Dat de Provincie het nu niet langer toestaat om structurele kapitaallasten te dekken met incidentele baten uit ons grondbedrijf verbaast ons daarom niet. Hierdoor krijgen we helaas te maken met een extra tekort van € 0,5 miljoen per jaar.

.4.4.3 Onroerend zaakbelasting.

De D.O.P. heeft zich deze bestuursperiode (2006-2010) gehouden aan de coalitieafspraak; een stijging van jaarlijks 3% plus inflatiecorrectie (samen 4,65%). De voorgestelde extra stijging van 3% voor het jaar 2010 hebben wij niet ondersteund. Wij willen eerst onderzoeken welke financiële ruimte er ontstaat door te bezuinigen op de ambtelijke organisatie en door de lasten rechtvaardiger - bij de gebruiker/genieter neer te leggen.

4.4.4 Grondprijzen.

De hoge grondprijzen staan het betaalbaar bouwen van huur- en koopwoningen in de weg. De D.O.P. zal de komende jaren werken aan het beheersbaar houden van de grondprijzen.

4.4.5 Veranderingsproces.

De ambtelijke organisatie is op nadrukkelijk verzoek van de D.O.P. bezig met het beschrijven van een proces om te komen tot de juiste veranderaanpak. Alvorens de veranderingen in 2011 uit te voeren is een breed draagvlak van cruciaal belang.

.4.5 Algemene bestuurlijke aangelegenheden

.4.5.1 Dualisme.

De D.O.P. staat positief tegenover het dualisme. Het uiteindelijke doel van dualisering is dat burgers meer zicht krijgen op het bestuur van de gemeente, zich meer betrokken voelen bij lokale politiek en uiteindelijk ook meer invloed uit gaan oefenen op het beleid van de gemeente. Belangrijk onderdeel van dualisme in de gemeente is de scheiding tussen college en raad waardoor de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijker worden voor de burger. Verder heeft de raad de beschikking gekregen over extra middelen waarmee ze haar taken beter kan uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de griffiefunctie, het recht van onderzoek en de mogelijkheid een eigen rekenkamer in te stellen.

De politiek leider neemt zitting in de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger. De functie van wethouder wordt ingevuld door kandidaten, die beschikken over de juiste kwaliteiten.

4.5.2 Onafhankelijke klachtencommissie.

De D.O.P. is er van overtuigd, dat het voor het rechtvaardigheidsgevoel van de burger van belang is, dat hij zijn bezwaar bij een onafhankelijke commissie kan neerleggen. Hij moet dat niet hoeven te doen “zoals nu - bij het college of bij ambtenaren. Wij willen deze commissie instellen, als dat haalbaar is.

De aanstelling van de nieuwe sociale raadsman bij de stichting Aanzet juichen we toe, omdat dit het aantal klachten bij de gemeente kan voorkomen. Bij Aanzet kunt u terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding en begeleiding in groepen.
De hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis.

4.5.3 Samenwerking.

`Als kleine gemeente is samenwerking met andere gemeenten een noodzaak, zeker daar waar het gaat om deskundigheid en efficiency. Voor de D.O.P. komen daarvoor alle buurgemeenten in aanmerking.`

Dit schreven we vier jaar geleden. Inmiddels wordt er breed samengewerkt. Van belang is dat we de regie, overzicht en de kosten-baten, maar zeker ook de kwaliteit van de dienstverlening goed moeten bewaken.

4.5.4 Vrijwilligers.

Zonder vrijwilligers krijgen we een saaie kille en ondemocratische samenleving. Onze samenleving is op heel veel terreinen afhankelijk geworden van vrijwilligers: sport, brandweer, vakbond, zorg, natuur- en culturele organisaties, heemkunde, politiek enz.. Ook als politieke partij worden we hiermee geconfronteerd, want zonder vrijwilligers zijn er geen politieke partijen en kan de gemeenteraad niet goed functioneren, dus ook de gemeente niet.

4.5.5 Veiligheid.

Politie en brandweer dragen zorg voor onze veiligheid. Boekel is nu de veiligste gemeente in de regio om in te leven. Dat willen we heel graag zo houden. De steeds verdergaande reorganisaties en bezuinigingen baren ons zorgen.

4.5.6 Regelgeving en handhaving

Wij zijn voor deregulering, dus voor minder regels, niet als doel op zich, maar als dat in het belang van de burger is. We willen de verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen, mits duidelijk wordt aangegeven wat wel en niet kan. Als de regels worden overtreden, moet er corrigerend worden opgetreden.

Regels die van groot belang zijn voor de veiligheid van de burger verdienen naleving en dienen gehandhaafd te worden.

4.5.7 Communicatie.

Om de betrokkenheid van de burger te vergroten en om de burger goed te informeren, vinden we een goede communicatie van groot belang. De gemeentelijke publicaties moeten in heldere taal en goed leesbaar geschreven zijn. De publicaties behoeven maar in een lokaal weekblad te verschijnen. Daarnaast is de gemeentelijke website meer en meer het aangewezen medium voor communicatie met de inwoners.

4.5.8 Bestuurlijke verantwoordelijkheid.

De D.O.P. is wederom bereid bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, omdat deelname aan het college ons de meeste kans geeft om onze doelstellingen te realiseren.

Breng uw stem uit op 3 maart, stem D.O.P